0 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie - Aktualności

Aktualności


Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Koszalinie

Poniżej zamieszczamy zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Koszalinie

(zarzadzenie-Prezesa-SR-w-Koszalinie.pdf)>
2022-08-04

TOUR de Konstytucja

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
Radcy prawni/Aplikanci radcowscy


Krajowa Rada Radców Prawnych nawiązała współpracę z fundacją Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych - organizatorem projektu TOUR DE KONSTYTUCJA.
Inicjatywa ta ma na celu propagowanie wiedzy o wartościach konstytucyjnych oraz o prawach i wolnościach człowieka podczas plenerowych spotkań z mieszkańcami miast w całej Polsce.
Szczegółowy harmonogram spotkań dostępny jest na stronie internetowej projektu: https://tour-de-konstytucja.pl/. Zaangażowanie samorządu radców prawnych w inicjatywę TOUR DE KONSTYTUCJA polegać ma na udziale radców prawnych w dyskusjach panelowych z przedstawicielami innych zawodów prawniczych i organizacji pozarządowych oraz prowadzeniu stoiska informującego o ostatnich inicjatywach samorządu radców prawnych (portal szukajradcy.pl; pomoc mieszkańcom Ukrainy). W imieniu Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierza Chróścika oraz swoim zapraszam do wzięcia udziału w tym projekcie, jak i w ww. aktywnościach samorządu.

Najbliższe spotkanie TOUR DE KONSTYTUCJA, na obszarze Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie odbędzie się w dniach 4 - 6 sierpnia 2022 r. w CZAPLINKU - Lotnisko Broczyno podczas Pol and Rock Festival 2022.
Zapraszam serdecznie do wzięcia udziału w tych wydarzeniach.

Z poważaniem,
Anna Ignaczak
Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie


0000-00-00

OGŁOSZENIE W SPRAWIE WPISU NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH

1. Wpis na listę radców prawnych po odbyciu aplikacji radcowskiej i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu radcowskiego

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie uprzejmie informuje, że wnioski o wpis na listę radców prawnych osób, które ukończyły aplikację radcowską i uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego w 2022 roku należy składać do dnia 8 lipca 2022 r.

Jednocześnie Rada OIRP w Koszalinie informuje, że od uchwały o wyniku egzaminu radcowskiego przysługuje odwołanie do Ministra Sprawiedliwości w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, natomiast na podstawie art. 368 ust. 12 ustawy o radcach prawnych w zw. z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, zdający może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2022 r., która podjęła uchwałę. Z dniem doręczenia przez zdającego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, uchwała staje się ostateczna i prawomocna. W związku z tym, w przypadku gdy termin złożenia wniosku o wpis jest krótszy niż wymagane 14 dni na wniesienie odwołania, należy wraz z wnioskiem o wpis na listę radców prawnych złożyć wymagane oświadczenie.

Wykaz dokumentów, które należy złożyć:
1. wniosek o wpis na listę radców prawnych (wzór wniosku poniżej),
2. karta ewidencyjna (wzór karty poniżej),
3. życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej (podpisany),
4. dokument potwierdzający złożenie egzaminu radcowskiego,
5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
7. oświadczenie zawierające informację czy i w jakich okręgowych izbach radców prawnych wnioskodawca składał uprzednio wniosek o wpis na listę radców prawnych i o rozstrzygnięciach zapadłych w postępowaniach o wpis,
8. oświadczenie o zakończonych lub toczących się przeciwko Wnioskodawcy postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych (w oświadczeniu należy uwzględnić postępowania przygotowawcze oraz wszystkie zakończone),
9. dwa zdjęcia (format 35 mmx 45mm) podpisane imieniem i nazwiskiem,
10. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego "Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego" nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na stronie internetowej pod adresem: http://ekrk.ms.gov.pl/ep-web),
11. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 1633), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku),
12. oświadczenie o zmianie nazwiska ? gdy w dołączanych do wniosku o wpis dokumentach są różne nazwiska (należy także przedłożyć dokument potwierdzający zmianę),
13. oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od uchwały Komisji Egzaminacyjnej o wyniku egzaminu radcowskiego (wzór oświadczenia poniżej)
14. obowiązek informacyjny dla radców prawnych (do pobrania w załączeniu)
15. dowód uiszczenia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę i opłaty manipulacyjnej związanej z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę - w łącznej wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę, co w 2022 roku stanowi łącznie kwotę 1806,00 zł (jeden tysiąc osiemset sześć złotych) - Uchwała Nr 144/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 września 2010 r., na rachunek bankowy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie - PKO BP I O/Koszalin, nr konta: 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654.

2. Wpis na listę radców prawnych po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu radcowskiego w 2022 roku, do którego przystąpiły osoby na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie uprzejmie informuje, że wnioski o wpis na listę radców prawnych osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego w 2022 r., do którego przystąpiły na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, należy składać do dnia 8 lipca 2022 r.

Jednocześnie Rada OIRP w Koszalinie informuje, że od uchwały o wyniku egzaminu radcowskiego przysługuje odwołanie do Ministra Sprawiedliwości w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, natomiast na podstawie art. 368 ust. 12 ustawy o radcach prawnych w zw. z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, zdający może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2022 r., która podjęła uchwałę. Z dniem doręczenia przez zdającego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, uchwała staje się ostateczna i prawomocna. W związku z tym, w przypadku gdy termin złożenia wniosku o wpis jest krótszy niż wymagane 14 dni na wniesienie odwołania, należy wraz z wnioskiem o wpis na listę radców prawnych złożyć wymagane oświadczenie.

Wykaz dokumentów, które należy złożyć:
1. wniosek o wpis na listę radców prawnych (wzór wniosku poniżej),
2. karta ewidencyjna (wzór karty poniżej),
3. życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej (podpisany),
4. dwa zdjęcia (format 35 mmx 45mm) podpisane imieniem i nazwiskiem,
5. dokument potwierdzający złożenie egzaminu radcowskiego,
6. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia magisterskich studiów prawniczych uwierzytelniony przez notariusza lub uczelnię,
7. oryginały lub odpisy uwierzytelnione przez notariusza dokumentów zaświadczających co najmniej 4-letni okres zatrudnienia lub wykonywania czynności określonych w art. 25 ust. 2 pkt 2-4 ustawy o radcach prawnych, tj. umowy o pracę, umowy cywilnoprawne wraz z zakresem czynności, zaświadczenia z miejsc pracy dot. wymiaru czasowego wykonywanej pracy, zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy o radcach prawnych,
8. oryginał lub odpis uwierzytelniony przez notariusza zaświadczenia o ukończeniu aplikacji legislacyjnej - dot. osób ubiegających się o wpis na podstawie art. 25 ust. 2 pkt 4a ustawy o radcach prawnych,
9. oryginał lub odpis uwierzytelniony przez notariusza dokumentu zaświadczającego złożenie egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego - dot. osób ubiegających się o wpis na podstawie art. 25 ust. 2 pkt 5 ustawy o radcach prawnych,
10. oryginał lub odpis uwierzytelniony notarialnie dokumentów, potwierdzających zatrudnienie na stanowisku radcy/starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa - dot. osób ubiegających się o wpis na podstawie art. 25 ust. 2 pkt 6 ustawy o radcach prawnych,
11. opinie z miejsc pracy, będących podstawą do dopuszczenia do egzaminu radcowskiego,
12. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego "Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego" nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na stronie internetowej pod adresem: http://ekrk.ms.gov.pl/ep-web),
13. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
14. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
15. oświadczenie zawierające informację czy i w jakich okręgowych izbach radców prawnych wnioskodawca składał uprzednio wniosek o wpis na listę radców prawnych i o rozstrzygnięciach zapadłych w postępowaniach o wpis,
16. oświadczenie o zakończonych lub toczących się przeciwko wnioskodawcy postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych (w oświadczeniu należy uwzględnić postępowania przygotowawcze oraz wszystkie zakończone),
17. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 1633), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku),
18. oświadczenie o zmianie nazwiska - gdy w dołączanych do wniosku o wpis dokumentach są różne nazwiska (należy także przedłożyć dokument potwierdzający zmianę),
19. oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od uchwały Komisji Egzaminacyjnej o wyniku egzaminu radcowskiego (wzór oświadczenia poniżej)
20. obowiązek informacyjny dla radców prawnych (do pobrania w załączeniu)
21. dowód uiszczenia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych i opłaty manipulacyjnej związanej z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę - co w 2022 roku stanowi kwotę 3010,00 zł (trzy tysiące dziesięć złotych) - Uchwała Nr 144/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 września 2010 r., na rachunek bankowy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie - PKO BP I O/Koszalin, nr konta: 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654.

(wniosek o wpis na listę radców prawnych)(karta ewidencyjna)(oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania)(obowiązek informacyjny)>
2022-06-20

szukajRadcy.pl

11 maja br. Krajowa Izba Radców Prawnych uruchamia wyszukiwarkę szukajradcy.pl. Wyszukiwarka jest dostępna dla wszystkich radców prawnych w całej Polsce - każdy radca może utworzyć na niej swoją wizytówkę.

Wyszukiwarka szukajradcy.pl to narzędzie, które pozwala łączyć radców prawnych z potencjalnymi klientami. Jest dostępne dla wszystkich radców prawnych w Polsce. Wyszukiwarka docelowo ma stać się pełną bazą radców i stanowić dla klientów znakomite źródło informacji przy poszukiwaniu zawodowego pełnomocnika.

W pierwszej kolejności radcy prawni tworzą swoje zawodowe profile - wizytówki. Za pomocą wyszukiwarki potencjalni klienci znajdują wizytówki radców prawnych, wpisując w odpowiednie okno słowa kluczowe, takie jak np. miejscowość czy specjalizacja. W wynikach wyszukiwania potencjalnemu klientowi wyświetlają się pasujące sylwetki radców prawnych.

Wszyscy wiemy, jak ważnym źródłem wiedzy dla klientów jest Internet, dlatego jako profesjonalni pełnomocnicy powinniśmy zadbać o atrakcyjną, edukacyjną i użyteczną formę obecności w sieci. Szukajradcy.pl będzie niebawem najlepszą do tego platformą. Dzięki promocyjnym działaniom KIRP i izb okręgowych będzie odpowiednio wysoko spozycjonowana w wyszukiwarkach typu Google, a tym samym stanie się ważnym źródłem wiedzy i bazą informacji dla klientów. Równocześnie klient ma gwarancję, że znaleziona w wyszukiwarce osoba ma uprawnienia zawodowego pełnomocnika.

Wyszukiwarka szukajradcy.pl wspiera skuteczne wykonywanie zawodu. Każdy radca prawny, który dołączy do wyszukiwarki, może:
- stworzyć swoją sylwetkę w formie wizytówki z najważniejszymi informacjami (m.in. wykształcenie, specjalizacja, lokalizacja);
- publikować treści o charakterze prawniczym (artykuły, treści audiowizualne) i linkować je ze swoim profilem

Warto wspomnieć, że prócz tych treści wyszukiwarka zawiera ogólne, ważne dla klientów informacje o zawodzie radcy prawnego, jego kompetencjach, formach działania itd.

(Informacja_o_wyszukiwarce_SzukajRadcy.pl.pdf)

(Informacja_o_Konkursie_Daj_sie_znalesc_z_SzukajRadcy.pl.pdf)

(Regulamin-Konkursu-Daj-sie-znalesc-Szukaj-Radcy.pl.pdf)

(Instrukcja_eKirp.pdf)

2022-05-13

KIRP organizuje spotkania dotyczące istotnych kwestii samorządowych

Krajowa Izba Radców Prawnych zaprasza na cykl spotkań online w ramach konsultacji dotyczących planowanych zmian zasad etyki, regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego i zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu. Cykl ten ? obok prac grup roboczych i debat realizowanych w ramach działalności organów samorządu ? stanowić będzie jedno z forów dyskusji wewnątrzśrodowiskowej na tematy dla nas fundamentalne.

https://kirp.pl/spotkania-w-ramach-konsultacji-zmian-zasad-etyki-regulaminu-wykonywania-zawodu-radcy-prawnego-i-ordynacji-wyborczej/2022-05-03

Aniketa

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie badającej problem wypalenia zawodowego wśród radców prawnych. Ankieta jest dość krótka (jej wypełnienie zajmuje ok 10 min) i zawiera pytania dotyczące odczuć związanych z pracą zawodową. Jej wyniki będą wykorzystywane wyłącznie w celach naukowych. Udział w badaniu jest dobrowolny i w każdym momencie można przerwać wypełnianie ankiety (wyniki nie zostają wtedy zapisane). Badanie znajduje się pod linkiem:

https://forms.office.com/r/8de95tzWjh

2022-01-19

NA SKRÓTY

KONTAKT - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie


75-401 Koszalin, ul. Jedności 5
skr. poczt. 114

NIP: 669-21-54-661
Konto: PKO BP I O/Koszalin 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654

Biuro Izby czynne:
poniedziałek - piątek: 8:00-15:00

Biuro Izby - Sylwia Mieżaniec
tel.: 94 342 39 56
+48 507 967 122
fax : 94 342 39 57
biuro@oirpkoszalin.pl

Kierownik aplikacji - Monika Puchała-Wojtkowiak
tel.: 94 347 32 04
aplikacja@oirpkoszalin.pl

Księgowość / OSD - Ewa Lipaj
tel.: 94 347 32 04
fax : 94 342 39 57
osd@oirpkoszalin.pl