Logo do strony głównej OIRP Koszalin
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie
ul. Jedności 5, 75-401 Koszalin
tel./fax: 94 342 39 56
e-mail: biuro@oirpkoszalin.pl
Obecnie jesteś » Strona główna » Aplikacja - Informacje

Informacje

Informacja w sprawie składania wniosków o wpis na listę radców prawnych, po egzaminie radcowskim w 2017 r.

Osoby, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu radcowskiego w 2017 r., mogą składać wnioski o wpis na listę radców prawnych w terminie do dnia 16 maja 2017 r. w biurze Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie, przy ul. Jedności 5.

Osoby wnoszące o wpis po ukończonej aplikacji radcowskiej obowiązane są dołączyć do wniosku (załącznik 1) następujące dokumenty:
 1. kwestionariusz osobowy (załącznik 5),
 2. oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych lub urzędowo poświadczona kopia dokumentu,
 3. aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego; UWAGA: wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego "Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego" nie jest dokumentem,
 4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (załącznik 3),
 5. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj.Dz.U.2013.1388) albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy - w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 6. dowód wniesienia opłaty w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną w łącznej wysokości 60 % minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 1200,00 zł (opłatę należy wnieść na konto Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie (66 1020 2791 0000 7902 0082 0654),
 7. Odpis skrócony aktu małżeństwa - kopia (tylko w przypadku zmiany nazwiska).

Osoby wnoszące o wpis na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 233 z późn. zm.) obowiązane są dołączyć do wniosku (załącznik 2) następujące dokumenty:
 1. kwestionariusz osobowy (załącznik 5),
 2. oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych lub urzędowo poświadczona kopia dokumentu,
 3. aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego; UWAGA: wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego "Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego" nie jest dokumentem,
 4. oświadczenie o dotychczas toczących się postępowaniach karnych i dyscyplinarnych, zakończonych lub będących w toku (załącznik 4),
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (załącznik 3),
 6. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj.Dz.U.2013.1388) albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy - w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 7. dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych - w łącznej wysokości 100 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 2000,00 zł (opłatę należy wnieść na konto Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie (66 1020 2791 0000 7902 0082 0654),
 8. Odpis skrócony aktu małżeństwa - kopia (tylko w przypadku zmiany nazwiska).

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

Plany

Plan zajęć I rok 2017:

(pobierz plik typu MS Word 212 kB)

Plan zajęć II rok 2017:

(pobierz plik typu MS Word 188 kB)

Plan zajęć III rok 2017:

(pobierz plik typu MS Word 104 kB)

Opłata za aplikację radcowską w roku 2017

Opłata za aplikację radcowską w roku 2017 wynosi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2016 r. wynosi 2,6 krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę tzn. w 2017 roku 5.200 płatne w ratach:

I rata do 31 stycznia 2017 - 1750 zł
II rata do 30 kwietnia 2017 - 1750 zł
III rata do 31 października 2017 - 1700 zł

Współpraca z aplikantem

Kancelaria Radcy Prawnego Alicja Natkaniec z siedzibą w Słupsku, ul. Piekiełko 1/11 podejmie współpracę z aplikantem radcowskim - od 10 stycznia 2017 roku.

Zgłoszenia wraz z CV oraz z listem motywacyjnym proszę przesyłać na adres biuro@kancelarianatkaniec.pl lub składać bezpośrednio w siedzibie kancelarii.

Pisma informacyjne

II rok aplikacji 2017:

(pobierz plik typu MS Word 16 kB)

III rok aplikacji 2017:

(pobierz plik typu MS Word 16 kB)

Pytania na kolokwia ustne w 2017 roku

Link do pytań na kolokwia ustne w 2017 rokuhttp://kirp.pl/aplikacja/pytania-na-kolokwium-ustne/

Informacja dot. wpisu na listę aplikantów radcowskich dla osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikacje radcowską

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie uprzejmie informuje, że na wnioski o wpis na listę aplikantów radcowskich oczekuje do dnia 12 października 2016 r. Wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich składa się z następującymi dokumentami:

 1. oryginałem dyplomu ukończenia studiów prawniczych lub urzędowym odpisem (jeżeli nie był dołączony do wniosku o dopuszczenie do egzaminu na aplikację radcowską),
 2. wyciągiem z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed jego złożeniem,
 3. oświadczeniem o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 4. oświadczeniem o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 5. aktem małżeństwa - w przypadku osób, których nazwiska na dyplomie są nazwiskami panieńskimi,
 6. oryginałem dowodu uiszczenia opłaty wpisowej - opłata za wpis na listę aplikantów radcowskich wynosi zgodnie z uchwałą nr 144/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych


z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych - 10 % minimalnego wynagrodzeni za pracę tj. 185,00 zł. Opłatę tę należy wnieść na konto Izby w PKO BP I O/Koszalin 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654.

Galeria zdjęć

Klub seniora

E-Learning

z radcą bezpieczniej

SIP KWANTUM

Dziennik Radcy Prawnego

strona KIRP

lex nawigator

Strona główna | Aktualności  | Aplikacja | Szkolenia | Kontakt

Okrę™gowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie, 75-401 Koszalin, ul. Jedności 5, skr. poczt. 114, tel./fax +48 94 342 39 56

Copyright 2009-2013 OIRP Koszalin - Wszelkie prawa zastrzeżone.