0 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie - Aplikanci

Aplikanci


Egzamin radcowski 2018

Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Koszalinie w roku 2018

Ogłoszenie w całości
(pobierz plik typu MS Word 49KB)


AZEP

Informujemy, że 24 stycznia 2018 r. na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości został opublikowany AZEP (Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych).

LINK DO STRONY MINISTERSTWA Z AZEP

Instrukcja
(pobierz plik typu Acrobat Reader 998 KB)

Komunikaty
(pobierz plik typu Acrobat Reader 33 KB)


Laptop dla aplikanta - egzamin radcowski 2018

Oferta
(pobierz plik typu Acrobat Reader 1,05 MB)

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim 2018

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 361 ust. 9 i art. 362 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870) w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych wyznaczył termin egzaminu radcowskiego dla osób, które odbyły aplikację radcowską i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, tj.:
 1. doktorów nauk prawnych,
 2. osób, które przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego,
 3. osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez radcę prawnego lub adwokata w kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, lub kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze,
 4. osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,
 5. osób, które po ukończeniu aplikacji legislacyjnej przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego,
 6. osób, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny lub komorniczy,
 7. osób, które zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,
 8. osób, które w terminie określonym w art. 24(1) ustawy o radcach prawnych nie złożyły wniosku o wpis na listę radców prawnych,
 9. osób, o których mowa w art. 29(2) ust. 2 ustawy o radcach prawnych;

na dzień 20 marca 2018 r. godz. 10.00 - część pierwsza, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa karnego,
na dzień 21 marca 2018 r. godz. 10.00 - część druga, obejmująca zadanie z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego,
na dzień 22 marca 2018 r. godz. 10.00 - część trzecia, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa gospodarczego oraz
na dzień 23 marca 2018 r. godz. 10.00 - część czwarta i piąta, obejmująca rozwiązanie zadań z zakresu prawa administracyjnego i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub z zasad etyki.

Zgodnie z treścią art. 362 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, wniosek o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego aplikanci radcowscy składają do komisji egzaminacyjnej na obszarze właściwości rady okręgowej izby radców prawnych, w której odbyli aplikację radcowską. Osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu radcowskiego bez odbycia aplikacji składają wniosek do komisji egzaminacyjnej na obszarze właściwości rady okręgowej izby radców prawnych właściwej ze względu na ich miejsce zamieszkania, a w przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - do wybranej komisji egzaminacyjnej.
Egzamin radcowski zostanie przeprowadzony przez komisje egzaminacyjne mieszczące się w siedzibach rad okręgowych izb radców prawnych. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie ul. Jedności 5, kod 75-401, obejmuje swym zasięgiem działania powiaty:
Obszar właściwości pozostałych komisji działających przy siedzibach rad okręgowych izb radców prawnych na obszarze Polski - podaje się w ogłoszeniu o egzaminie radcowskim na stronie www.ms.gov.pl

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego należy składać w terminie do dnia 3 lutego 2018 r. - przez osoby, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, oraz w terminie do dnia 27 lutego 2018 r. - przez osoby, które odbyły aplikację radcowską.

Opłata egzaminacyjna wynosi 1.680 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt złotych).
Opłatę należy uiścić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: "imię i nazwisko zdającego - opłata za egzamin radcowski w 2018 r.".

Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego należy dołączyć:

I. w przypadku osób, które odbyły aplikację radcowską:
 1. zaświadczenie o odbyciu aplikacji radcowskiej,
 2. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin radcowski.
  II. w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych odpowiednio:
 1. kwestionariusz osobowy,
 2. życiorys,
 3. dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych,
 4. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia, o którym mowa w art. 25 ust. 2 pkt 2, na stanowiskach referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora lub asystenta sędziego, a w przypadku osób, które były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego - również dokumenty określające zakres ich obowiązków,
 6. dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres wykonywania na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej przez radcę prawnego lub adwokata w kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o radcach prawnych lub kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 4a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze,
 7. dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,
 8. dokument zaświadczający o ukończeniu aplikacji legislacyjnej oraz dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego,
 9. dokument zaświadczający uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego,
 10. dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,
 11. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin radcowski,
 12. 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Informacje szczegółowe, w tym o miejscu przeprowadzenia egzaminu radcowskiego przed Komisją Egzaminacyjną z/s w Koszalinie, w kwestiach organizacyjnych i danych dotyczących wymagań technicznych, jakie powinien spełniać komputer zdającego do poprawnego działania aplikacji egzaminacyjnej, zostaną podane w późniejszym terminie na stronie oirpkoszalin.pl

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim
(pobierz plik typu Acrobat Reader 361 KB)

Kwestionariusz osobowy
(pobierz plik typu MS Word 27KB)

Wniosek
(pobierz plik typu MS Word 32KB)

Oświadczenie o akceptacji warunków
(pobierz plik typu MS Word 33KB)

Informacja - sposób rozwiązywania zadań
(pobierz plik typu MS Word 33KB)


NA SKRÓTY

KONTAKT - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie


75-401 Koszalin, ul. Jedności 5
skr. poczt. 114

NIP: 669-21-54-661
Konto: PKO BP I O/Koszalin 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654

Biuro Izby czynne:
poniedziałek - piątek: 8:00-15:00

Biuro Izby - Beata Dywelska
tel./fax: 94 342 39 56
biuro@oirpkoszalin.pl

Kierownik aplikacji - Barbara Wiśniewska
tel.: 94 347 32 04

Księgowość / OSD - Ewa Lipaj
tel./fax: 94 342 39 56
osd@oirpkoszalin.pl