Aplikanci


Obowiązkowy patronat dla aplikantów.

Do obowiązków każdego aplikanta radcowskiego należy doskonalenie umiejętności zawodowych pod kierunkiem radcy prawnego - patrona (§ 11 ust. 1 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej).

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych zwraca się do radców prawnych z uprzejmą prośbą o zgłaszanie się do objęcia patronatem aplikantów I roku, którzy od stycznia 2018 r. rozpoczną szkolenie na aplikacji radcowskiej, a nie mają ustalonego patronatu z wyboru.

Kto może zostać patronem


Zgodnie z §11 ust. 2 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, patronem aplikanta może być radca prawny, który daje rękojmię prawidłowego sprawowania patronatu oraz łącznie spełnia następujące warunki:
  1. jest wpisany na listę radców prawnych i wykonuje zawód radcy prawnego co najmniej przez 4 lata;
  2. nie został orzeczony wobec niego prawomocnie zakaz sprawowania patronatu;
  3. nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;
  4. nie zalega z płatnością składek członkowskich za okres dłuższy niż 3 miesiące;
  5. wyraził zgodę na podjęcie się obowiązków patrona i złożył oświadczenie, że znane mu są obowiązki patrona.

Patrona wyznacza Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych do dnia 31 stycznia roku będącego pierwszym rokiem szkolenia aplikanta, z zastrzeżeniem, że w trakcie aplikacji możliwa jest zmiana patrona na wniosek aplikanta lub patrona (§11 ust. 3 w zw. z §11 ust. 5 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej).
Patronat nad aplikantem może także sprawować radca prawny wpisany na listę radców prawnych w innej Izbie niż aplikant, o ile spełnia warunki określone w §11 ust. 2 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej i jest to uzasadnione względami zawodowymi lub szkoleniowymi. Spełnienie warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim potwierdza Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych, w której radca prawny mający być patronem jest wpisany na listę radców prawnych (§11 ust. 4 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej).


NA SKRÓTY

KONTAKT - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie


75-401 Koszalin, ul. Jedności 5
skr. poczt. 114

NIP: 669-21-54-661
Konto: PKO BP I O/Koszalin 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654

Biuro Izby czynne:
poniedziałek - piątek: 8:00-15:00

Biuro Izby - Beata Dywelska
tel.: 94 342 39 56
fax : 94 342 39 57
biuro@oirpkoszalin.pl

Kierownik aplikacji - Barbara Wiśniewska
tel.: 94 347 32 04

Księgowość / OSD - Ewa Lipaj
tel.: 94 342 39 56
fax : 94 342 39 57
osd@oirpkoszalin.pl