0 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie - Aplikanci

Aplikanci


Wpis na listę aplikantów radcowskich

Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego uprawnia do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie uprzejmie informuje, że na wnioski o wpis na listę aplikantów radcowskich oczekuje do dnia 17 października 2017 r. Wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich składa się z następującymi dokumentami:
  1. oryginałem dyplomu ukończenia studiów prawniczych lub urzędowym odpisem (jeżeli nie był dołączony do wniosku o dopuszczenie do egzaminu na aplikację radcowską),
  2. wyciągiem z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed jego złożeniem,
  3. oświadczeniem o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  4. oświadczeniem o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  5. aktem małżeństwa - w przypadku osób, których nazwiska na dyplomie są nazwiskami panieńskimi,
  6. oryginałem dowodu uiszczenia opłaty wpisowej - opłata za wpis na listę aplikantów radcowskich wynosi zgodnie z uchwałą nr 144/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych


z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych - 10 % minimalnego wynagrodzeni za pracę tj. 200,00 zł. Opłatę tę należy wnieść na konto Izby w PKO BP I O/Koszalin 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654.

NA SKRÓTY

KONTAKT - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie


75-401 Koszalin, ul. Jedności 5
skr. poczt. 114

NIP: 669-21-54-661
Konto: PKO BP I O/Koszalin 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654

Biuro Izby czynne:
poniedziałek - piątek: 8:00-15:00

Biuro Izby - Beata Dywelska
tel./fax: 94 342 39 56
biuro@oirpkoszalin.pl

Kierownik aplikacji - Barbara Wiśniewska
tel.: 94 347 32 04

Księgowość / OSD - Ewa Lipaj
tel./fax: 94 342 39 56
osd@oirpkoszalin.pl