Aplikanci


Wpis na listę aplikantów radcowskich

Uruchomienie systemu elektronicznej rekrutacji na egzamin wstępny na aplikację radcowską (EWNAR) na rok 2018

Uprzejmie informuję, że system elektronicznej rekrutacji na egzamin wstępny na aplikację radcowską (EWNAR) zintegrowany z SORP został przygotowany na rok 2018, uruchomiony i jest dostępny pod adresem:

https://ewnar.devconfido.pl


Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego uprawnia do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie uprzejmie informuje, że na wnioski o wpis na listę aplikantów radcowskich oczekuje do dnia 17 października 2017 r. Wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich składa się z następującymi dokumentami:

  1. oryginałem dyplomu ukończenia studiów prawniczych lub urzędowym odpisem (jeżeli nie był dołączony do wniosku o dopuszczenie do egzaminu na aplikację radcowską),
  2. wyciągiem z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed jego złożeniem,
  3. oświadczeniem o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  4. oświadczeniem o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  5. aktem małżeństwa - w przypadku osób, których nazwiska na dyplomie są nazwiskami panieńskimi,
  6. oryginałem dowodu uiszczenia opłaty wpisowej - opłata za wpis na listę aplikantów radcowskich wynosi zgodnie z uchwałą nr 144/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych


z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych - 10 % minimalnego wynagrodzeni za pracę tj. 200,00 zł. Opłatę tę należy wnieść na konto Izby w PKO BP I O/Koszalin 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654.


NA SKRÓTY

KONTAKT - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie


75-401 Koszalin, ul. Jedności 5
skr. poczt. 114

NIP: 669-21-54-661
Konto: PKO BP I O/Koszalin 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654

Biuro Izby czynne:
poniedziałek - piątek: 8:00-15:00

Biuro Izby - Beata Dywelska
tel.: 94 342 39 56
fax : 94 342 39 57
biuro@oirpkoszalin.pl

Kierownik aplikacji - Barbara Wiśniewska
tel.: 94 347 32 04

Księgowość / OSD - Ewa Lipaj
tel.: 94 342 39 56
fax : 94 342 39 57
osd@oirpkoszalin.pl