0 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie - Egzamin radcowski

Egzamin radcowski


OGŁOSZENIE W SPRAWIE WPISU NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH

Wpis na listę radców prawnych po odbyciu aplikacji radcowskiej i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu radcowskiego w 2023 roku

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie uprzejmie informuje, że wnioski o wpis na listę radców prawnych osób, które ukończyły aplikację radcowską i uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego w 2023 r., należy składać w terminie
do dnia 7 czerwca 2023 r.
Jednocześnie Rada OIRP w Koszalinie informuje, że od uchwały o wyniku egzaminu radcowskiego przysługuje odwołanie do Ministra Sprawiedliwości w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Natomiast na podstawie art. 368 ust. 12 ustawy o radcach prawnych w zw. z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, zdający może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2023 r., która podjęła uchwałę. Z dniem doręczenia przez zdającego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, uchwała staje się ostateczna i prawomocna. W związku z tym, w przypadku gdy termin złożenia wniosku o wpis jest krótszy niż wymagane 14 dni na wniesienie odwołania, należy wraz z wnioskiem o wpis na listę radców prawnych złożyć wymagane oświadczenie.

Wykaz dokumentów, które należy złożyć:

 1. wniosek o wpis na listę radców prawnych (wzór wniosku poniżej),
 2. karta ewidencyjna (wzór karty poniżej),
 3. życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej (podpisany),
 4. dokument potwierdzający złożenie egzaminu radcowskiego,
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. oświadczenie uzasadniające właściwość miejscową okręgowej izby radców prawnych,
 8. oświadczenie zawierające informację czy i w jakich okręgowych izbach radców prawnych wnioskodawca składał uprzednio wniosek o wpis na listę radców prawnych i o rozstrzygnięciach zapadłych w postępowaniach o wpis,
 9. oświadczenie o zakończonych lub toczących się przeciwko Wnioskodawcy postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych - w oświadczeniu należy uwzględnić postępowania przygotowawcze oraz wszystkie zakończone,
 10. dwa zdjęcia (format 35 mmx 45mm) podpisane imieniem i nazwiskiem,
 11. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku ( wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego "Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego" nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na stronie internetowej pod adresem: http://ekrk.ms.gov.pl/ep-web,)
 12. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 1633), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku),
 13. oświadczenie o zmianie nazwiska - gdy w dołączanych do wniosku o wpis dokumentach są różne nazwiska (należy także przedłożyć dokument potwierdzający zmianę),
 14. oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od uchwały Komisji Egzaminacyjnej o wyniku egzaminu radcowskiego (wzór oświadczenia poniżej)
 15. obowiązek informacyjny dla radców prawnych ( do pobrania w załączeniu)
 16. dowód uiszczenia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę i opłaty manipulacyjnej związanej z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę - w łącznej wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę, co w 2023 roku stanowi łącznie kwotę 2094,00 zł (Uchwała Nr 144/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 września 2010 r.), na rachunek bankowy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie - PKO BP I O/Koszalin, nr konta: 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654.


Wpis na listę radców prawnych po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu radcowskiego w 2023 roku, do którego zdający przystąpili na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych.

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie uprzejmie informuje, że wnioski o wpis na listę radców prawnych osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego w 2023 r., przystępując w trybie art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, należy składać w terminie
do dnia 7 czerwca 2023 r.
Jednocześnie Rada OIRP w Koszalinie informuje, że od uchwały o wyniku egzaminu radcowskiego przysługuje odwołanie do Ministra Sprawiedliwości w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, natomiast na podstawie art. 368 ust. 12 ustawy o radcach prawnych w zw. z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, zdający może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2023 r., która podjęła uchwałę. Z dniem doręczenia przez zdającego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, uchwała staje się ostateczna i prawomocna. W związku z tym, w przypadku gdy termin złożenia wniosku o wpis jest krótszy niż wymagane 14 dni na wniesienie odwołania, należy wraz z wnioskiem o wpis na listę radców prawnych złożyć wymagane oświadczenie.

Wykaz dokumentów, które należy złożyć:
 1. wniosek o wpis na listę radców prawnych (wzór wniosku poniżej),
 2. karta ewidencyjna (wzór karty poniżej),
 3. życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej (podpisany),
 4. dwa zdjęcia (format 35 mmx 45mm) podpisane imieniem i nazwiskiem,
 5. dokument potwierdzający złożenie egzaminu radcowskiego,
 6. oryginał lub odpis notarialny dyplomu ukończenia magisterskich studiów prawniczych,
 7. oryginały lub odpisy notarialne dokumentów zaświadczających co najmniej 4-letni okres zatrudnienia lub wykonywania czynności określonych art. 25 ust. 2 pkt 2-4 ustawy o radcach prawnych tj. umowy o pracę, umowy cywilnoprawne wraz z zakresem czynności, zaświadczenia z miejsc pracy dot. wymiaru czasowego wykonywanej pracy ? zgodnie z art. 25 ust. 4,
 8. oryginał lub odpis notarialny zaświadczenia o ukończeniu aplikacji legislacyjnej - dot. osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 4a,
 9. oryginał lub odpis notarialny dokumentu zaświadczającego złożenie egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego - dot. osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 5,
 10. oryginał lub odpis notarialny dokumentów, potwierdzających zatrudnienie na stanowisku radcy/starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa - dot. osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 6,
 11. opinie z miejsc pracy będących podstawą do dopuszczenia do egzaminu radcowskiego,
 12. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku ( wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego "Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego" nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na stronie internetowej pod adresem: http://ekrk.ms.gov.pl/ep-web),
 13. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 14. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 15. oświadczenie uzasadniające właściwość miejscową okręgowej izby radców prawnych,
 16. oświadczenie zawierające informację czy i w jakich okręgowych izbach radców prawnych wnioskodawca składał uprzednio wniosek o wpis na listę radców prawnych i o rozstrzygnięciach zapadłych w postępowaniach o wpis,
 17. oświadczenie o zakończonych lub toczących się przeciwko Wnioskodawcy postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych - w oświadczeniu należy uwzględnić postępowania przygotowawcze oraz wszystkie zakończone,
 18. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 1633), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku),
 19. oświadczenie o zmianie nazwiska ? gdy w dołączanych do wniosku o wpis dokumentach są różne nazwiska (należy także przedłożyć dokument potwierdzający zmianę),
 20. oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od uchwały Komisji Egzaminacyjnej o wyniku egzaminu radcowskiego (wzór oświadczenia poniżej)
 21. obowiązek informacyjny dla radców prawnych ( do pobrania w załączeniu)
 22. dowód uiszczenia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych i opłaty manipulacyjnej związanej z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę - co w 2023 roku stanowi kwotę 3490,00 zł (Uchwała Nr 144/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 września 2010 r.), na rachunek bankowy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie - PKO BP I O/Koszalin, nr konta: 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654.


wniosek-o-wpis-na-liste-radcow-2023r.docx

oswiadczenie-o-zrzeczeniu-sie-prawa-do-odwolania-2023r.docx

karta-ewidencyjna-radcowie.docx

ob-informacyjny-radcowie.pdf


2023-05-30

WYNIKI EGZAMINU RADCOWSKIEGO 2023wyniki-egzamin-radcowski-2023.pdf


2023-05-26

Informacja Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej w sprawie przebiegu egzaminu radcowskiego egzaminu - kwiecień 2023 r.

(Informacja-Przewodniczacego-Komisji-Egzaminacyjnej-w-sprawie-przebiegu-egzaminu-radcowskiego-kwiecien-2023r.pdf)


2023-04-06

Ogłoszenie Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Koszalinie

Informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce "Egzaminy Prawnicze/Zawodowe egzaminy prawnicze" w dniu 3 marca 2023 r. zostały opublikowane:
- dane dotyczące wymagań technicznych, jakie powinien spełniać komputer zdającego do poprawnego działania aplikacji egzaminacyjnej,
- zalecenia dotyczącego odpowiedniego przygotowania sprzętu komputerowego na egzaminy,
- wersja demonstracyjna Aplikacji wraz z instrukcją obsługi.

Dokumenty powyższe są dostępne do pobrania pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/egzamin-komorniczy-adwokacki-i-radcowski-w-2023-r

Proszę o zapoznanie się z tymi informacjami i przygotowanie sprzętu komputerowego zgodnie z zaleceniami. Informuję także, że do dnia 4 kwietnia 2023r zdający składają przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej pisemną informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

W przypadku wyboru rozwiązywania zadań przy użyciu sprzętu komputerowego zdający powinien także złożyć pisemne oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem sprzętu komputerowego, zawierające deklarację, że znane mu są wymienione w rozporządzeniu w sprawie przeprowadzenia egzaminu radcowskiego zagrożenia związane z użyciem tego sprzętu.

Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej
SSA Agnieszka Sołtyka

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/egzamin-komorniczy-adwokacki-i-radcowski-w-2023-r


2023-03-20

INFORMACJA o przetwarzaniu danych osobowych dla osób składających wniosek o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego w 2023 roku

(Informacja-RODO-egzamin-radcowski-2023.pdf)


2023-03-16

Egzamin radcowski

Wyniki egzaminu radcowskiego 2023

wyniki-egzamin-radcowski-2023.pdf


Ogłoszenie o egzaminie radcowskim w 2023 r.


Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 361 ust. 9 i art. 362 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1166) w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych wyznacza termin egzaminu radcowskiego dla osób, które odbyły aplikację radcowską i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, tj.:
1. doktorów nauk prawnych,
2. osób, które przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego,
3. osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez radcę prawnego lub adwokata w kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, lub kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r.- Prawo o adwokaturze,
4. osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,
5. osób, które po ukończeniu aplikacji legislacyjnej przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego,
6. osób, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny lub komorniczy, 7. osób, które zajmują stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
8. osób, które w terminie określonym w art. 241 ustawy o radcach prawnych nie złożyły wniosku o wpis na listę radców prawnych, 9. osób, o których mowa w art. 292 ust. 2 ustawy o radcach prawnych;

na dzień 25 kwietnia 2023 r. godz. 10.00 - część pierwsza, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa karnego, na dzień 26 kwietnia 2023 r. godz. 10.00 - część druga, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego, na dzień 27 kwietnia 2023 r. godz. 10.00 - część trzecia, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa gospodarczego oraz na dzień 28 kwietnia 2023 r. godz. 10.00 - część czwarta i piąta, obejmująca rozwiązanie zadań z zakresu prawa administracyjnego i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki.

Zgodnie z treścią art. 362 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, wniosek o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego aplikanci radcowscy składają do komisji egzaminacyjnej na obszarze właściwości rady okręgowej izby radców prawnych, w której odbyli aplikację radcowską. Osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu radcowskiego bez odbycia aplikacji składają wniosek do komisji egzaminacyjnej na obszarze właściwości rady okręgowej izby radców prawnych właściwej ze względu na ich miejsce zamieszkania, a w przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - do wybranej komisji egzaminacyjnej.

Egzamin radcowski zostanie przeprowadzony przez komisje egzaminacyjne mieszczące się w siedzibach rad okręgowych izb radców prawnych, w tym w Koszalinie, ul. Jedności 5, kod 75-401, dla obszaru właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: białogardzki, bytowski, człuchowski, drawski, kołobrzeski, koszaliński, lęborski, sławieński, słupski, szczecinecki, świdwiński i miasta na prawach powiatu: Koszalin i Słupsk.

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego należy składać w terminie: do dnia 11 marca 2023 r. - przez osoby, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych oraz do dnia 4 kwietnia 2023 r. - przez osoby, które odbyły aplikację radcowską.

Zgodnie z art. 57 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000, z późn.zm.), jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Opłata egzaminacyjna wynosi 2 792 zł (słownie: dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote).
Opłata powinna być wniesiona na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim o nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000, a tytuł przelewu powinien zawierać imię i nazwisko zdającego oraz wskazanie egzaminu (egzamin radcowski w 2023 r.), za jaki jest dokonywana opłata.

Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego należy dołączyć:

I. w przypadku osób, które odbyły aplikację radcowską:

1. zaświadczenie o odbyciu aplikacji radcowskiej,
2. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin radcowski.

II. w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych odpowiednio:
1. kwestionariusz osobowy,
2. życiorys,
3. dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych, 4. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
5. dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia, o którym mowa w art. 25 ust. 2 pkt 2, na stanowiskach referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora lub asystenta sędziego, a w przypadku osób, które były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego ? również dokumenty określające zakres ich obowiązków,
6. dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres wykonywania na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej przez radcę prawnego lub adwokata w kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o radcach prawnych lub kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze,
7. dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,
8. dokument zaświadczający o ukończeniu aplikacji legislacyjnej oraz dokumenty zaświadczające co najmniej 4 - letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego,
9. dokument zaświadczający uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego,
10. dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
11. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin radcowski,
12. 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Informacja dla zdających będących osobami niepełnosprawnymi i matkami karmiącymi:

Zgodnie z treścią § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego (Dz. U. z 2016 r. poz. 116), czas trwania każdej części egzaminu radcowskiego zostaje wydłużony o połowę w przypadku zdającego będącego osobą niepełnosprawną, który wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego złoży:
1) kopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w okresie przeprowadzania egzaminu;
2) zaświadczenie lekarskie stwierdzające wynikające z niepełnosprawności trudności w wykonywaniu w toku egzaminu radcowskiego czynności technicznych, takich jak:
a) odczytywanie tekstu,
b) zapisywanie rozwiązań zadań odręcznie lub przy użyciu sprzętu komputerowego,
c) obsługa sprzętu komputerowego
- wystawione przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na charakter niepełnosprawności;
3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1 i 2.

Natomiast stosownie do treści § 9 ust. 5-8 ww. rozporządzenia, zdająca karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w czasie trwania każdego dnia egzaminu radcowskiego.

Zdająca karmiąca więcej niż jedno dziecko w czasie trwania każdego dnia egzaminu radcowskiego ma prawo do dwóch przerw, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie na wniosek zdającej mogą być udzielane łącznie. Wykorzystane przez zdającą przerwy na karmienie nie podlegają wliczaniu do czasu trwania danego dnia egzaminu radcowskiego. Uprawnienie to przysługuje zdającej, która wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego złoży wniosek o przyznanie tego uprawnienia oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt karmienia dziecka piersią.

Zdającej, u której poród nastąpi po złożeniu wniosku o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego, uprawnienie to przysługuje, jeżeli złoży wniosek o jego przyznanie oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt karmienia dziecka piersią najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem egzaminu radcowskiego.


Informacja - wynajem sprzętu dla osób przystępujących do egzaminu radcowskiego 2023 r.


Oferta wynajmu sprzętu dla osób przystępujących do egzaminu radcowskiego 2023 r. Szczegóły oferty znajdą Państwo na stronie:
https://wynajemit.pl/egzaminy.php
(informacja-o-wyborze-sposobu-rozwiazywania-zadan-2023.doc)

(oswiadczenie-o-akceptacji-warunkow-zwiazanych-z-uzyciem-wlasnego-sprzetu-komputerowego.doc)


2023-01-30

NA SKRÓTY

KONTAKT - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie


75-401 Koszalin, ul. Jedności 5
skr. poczt. 114

NIP: 669-21-54-661
Konto: PKO BP I O/Koszalin 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654

Biuro Izby czynne:
poniedziałek - piątek: 8:00-15:00

Biuro Izby - Sylwia Mieżaniec
tel.: 94 342 39 56
fax : 94 342 39 57
biuro@oirpkoszalin.pl

Kierownik aplikacji - Monika Puchała-Wojtkowiak
tel.: 94 347 32 04
aplikacja@oirpkoszalin.pl

Księgowość / OSD - Ewa Lipaj
tel.: 94 347 32 04
fax : 94 342 39 57
osd@oirpkoszalin.pl