0 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie - NPP 2021

Nieodpłatna Pomoc Prawna 2021


Lista radców prawnych wyznaczonych do udzielania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 2021 roku


(Lista-radcow-prawnych-NPP-2021.pdf)

2020-11-27

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom 2021

Szanowne Koleżanki
Szanowni Koledzy
Radcowie prawni

W związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Okręgową Izbą Radców Prawnych w Koszalinie a Dyrektorem Departamentu Postępowań Uchodźczych Urzędu do spraw Cudzoziemców w Warszawie, dotyczącym udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1666), zwracam się do chętnych spośród Państwa, o złożenie deklaracji gotowości do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Akces swój proszę złożyć w terminie do dnia 27 listopada 2020 r. na adres e-mail: biuro@oirpkoszalin.pl

Lista radców prawnych deklarujących gotowość udzielania cudzoziemcom nieodpłatnej pomocy prawnej zostanie przesłana do Urzędu do spraw Cudzoziemców w Warszawie i umieszczona na stronie internetowej Urzędu.

Z wyrazami szacunku
Anna Ignaczak
Dziekan OIRP w Koszalinie

2020-11-13


Nieodpłatna Pomoc Prawna 2021

Szanowne Koleżanki
Szanowni Koledzy
Radcowie prawni

Na podstawie § 2 ust. 1 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 365/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy

OBWIESZCZAM

termin składania deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku kalendarzowym 2021 - do dnia 20 listopada 2020 r.

Proszę o składanie deklaracji wyłącznie według ustalonego wzoru, załączonego do obwieszczenia, stanowiącego jednocześnie załącznik Nr 1 do Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy. Wykaz punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 roku stanowi załącznik do obwieszczenia.
Deklaracje należy składać w formie pisemnej w biurze Okręgowej Izby Radców Prawnych Koszalinie, ul. Jedności 5 lub pocztą mailową na adres biuro@oirpkoszalin.pl

Dziekan Rady Okręgowej Izby
Radców Prawnych w Koszalinie
Anna Ignaczak


Załączniki
1) Wzór deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
(Deklaracja-udzielania-nieodplatnej-pomocy-prawnej-wzor.doc)

2) Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 roku
(PUNKTY-NIEODPLATNEJ-POMOCY-2021.pdf)

3) Regulamin wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy
(Regulamin-wyznaczania-radcow-prawnych-do-nieodplatnej-pomocy-prawnej.pdf)

2020-10-30

NA SKRÓTY

KONTAKT - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie


75-401 Koszalin, ul. Jedności 5
skr. poczt. 114

NIP: 669-21-54-661
Konto: PKO BP I O/Koszalin 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654

Biuro Izby czynne:
poniedziałek - piątek: 8:00-15:00

Biuro Izby - Beata Dywelska
tel.: 94 342 39 56
fax : 94 342 39 57
biuro@oirpkoszalin.pl

Kierownik aplikacji - Monika Puchała-Wojtkowiak
tel.: 94 347 32 04
aplikacja@oirpkoszalin.pl

Księgowość / OSD - Ewa Lipaj
tel.: 94 347 32 04
fax : 94 342 39 57
osd@oirpkoszalin.pl