Radcowie


Składki

Nowa składka członkowska dla radców prawnych, prawników zagranicznych, radców emerytów i rencistów oraz aplikantów radcowskich

Od dnia 1 stycznia 2023 r. wysokość składki członkowskiej dla radców prawnych wynosi - 111 zł; dla radców prawnych będących emerytami lub rencistami lub pobierających świadczenie przedemerytalne wykonujących zawód radcy prawnego - 60 zł; aplikantów radcowskich - 30 zł; prawników zagranicznych z Unii Europejskiej 111 zł; prawników zagranicznych spoza UE - 55,50 zł.

Zatem, pełna składka obejmująca składkę członkowską i składkę ubezpieczeniową OC w kwocie 19 zł, wynosi dla radców prawnych - 130 zł; radców prawnych będących emerytami lub rencistami lub pobierających świadczenie przedemerytalne wykonujących zawód radcy prawnego - 79 zł; prawników zagranicznych z Unii Europejskiej 130 zł, prawników zagranicznych spoza UE - 74,50 zł.
Wysokość składek członkowskich w 2021 roku:

  • podstawowa - w wysokości 100,00 zł miesięcznie, w tym: składka ubezpieczeniowa 19,00 zł, składka samorządowa 81,00 zł
  • podstawowa bez ubezpieczenia, którą opłacają radcowie prawni nie wykonujący zawodu, w tym radcowie mający zawieszone prawo do wykonywania zawodu - w wysokości 81,00 zł miesięcznie, co stanowi składkę samorządową
  • obniżona, którą opłacają radcowie prawni będący emerytami lub rencistami wykonującymi zawód - w wysokości 61,00 zł miesięcznie, w tym: składka ubezpieczeniowa 19,00 zł, składka samorządowa 42,00 zł
  • członkowska, którą opłacają aplikanci radcowscy - w wysokości 20,00 zł miesięcznie, co stanowi składkę samorządową


Radcowie prawni będący emerytami lub rencistami nie wykonującymi zawodu oraz radcowie prawni którzy ukończyli 75 rok życia i nie wykonują zawodu są zwolnieni z uiszczania składki członkowskiej poczynając od następnego miesiąca po miesiącu w którym ukończyli 75 rok życia

Obowiązkiem radców prawnych i aplikantów radcowskich jest uiszczanie składki członkowskiej oraz składki ubezpieczeniowej na zasadach i w terminach określonych w Uchwale nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r. (tekst jednolity – załącznik do Uchwały Nr 125/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 października 2017 r.). Między innymi, to ze składek członkowskich jest finansowana działalność samorządu radcowskiego, o czym mówi art. 63 pkt. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. – o radcach prawnych (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 233 ze zm.).

Zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego nie zwalnia z obowiązku uiszczania składki członkowskiej i nie wpływa na jej wysokość.

Składka członkowska za dany miesiąc jest uiszczana do końca tego miesiąca.

Obowiązek uiszczania składki członkowskiej powstaje w miesiącu, w którym nastąpił wpis na listę radców prawnych.


Radcowie prawni wykonujący zawód radcy prawnego uiszczają wraz ze składką członkowską – składkę ubezpieczeniową w wysokości 19 zł miesięcznie. Obowiązek uiszczania składki ubezpieczeniowej powstaje w miesiącu, w którym osoba wpisana na listę radców prawnych złożyła ślubowanie. Radcowie prawni który ukończyli 75 rok życia i nie wykonują zawodu są zwolnieni z obowiązku uiszczania składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej.

NA SKRÓTY

KONTAKT - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie


75-401 Koszalin, ul. Jedności 5
skr. poczt. 114

NIP: 669-21-54-661
Konto: PKO BP I O/Koszalin 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654

Biuro Izby czynne:
poniedziałek - piątek: 8:00-15:00

Biuro Izby - Sylwia Mieżaniec
tel.: 94 342 39 56
fax : 94 342 39 57
biuro@oirpkoszalin.pl

Kierownik aplikacji - Monika Puchała-Wojtkowiak
tel.: 94 347 32 04

Księgowość / OSD - Ewa Lipaj
tel.: 94 347 32 04
fax : 94 342 39 57
osd@oirpkoszalin.pl