Radcowie


Wpis na listę

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie uprzejmie informuje, że wnioski o wpis na listę radców prawnych, od osób które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego, należy składać do dnia 19 lipca 2021 r.

I . dla osób, które ukończyły aplikację radcowską
1. Wniosek o wpis na listę radców prawnych.
2. 2 zdjęcia (formatu dowodowego (35x45mm), preferowane jasne tło, podpisane imieniem i nazwiskiem).
3. Karta Ewidencyjna.
4. Dokument potwierdzający złożenie egzaminu radcowskiego.
5. Wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis.
6. Oświadczenie o postępowaniach karnych i dyscyplinarnych zakończonych lub będących w toku.
7. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
8. Oświadczenie o zmianie nazwiska – gdy w składanych dokumentach są różne nazwiska .Należy również okazać dokument potwierdzający zmianę. 9. Życiorys zawierający przebieg pracy zawodowej (dopuszczalne CV) z własnoręcznym podpisem.
10. Oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

II . Wpis na listę radców prawnych po złożonym egzaminie radcowskim w trybie art. 25 ust. 2

1. Wniosek o wpis na listę radców prawnych.
2. 2 zdjęcia (formatu dowodowego (35x45mm), preferowane jasne tło, podpisane imieniem i nazwiskiem).
3. Kartę ewidencyjną.
4. Życiorys (CV) z własnoręcznym podpisem.
5. Oryginał lub odpis notarialny dyplomu ukończenia magisterskich studiów prawniczych.
6. Oryginały lub odpisy notarialne dokumentów zaświadczających co najmniej 4-letni okres zatrudnienia lub wykonywania czynności określonych art. 25 ust. 2 pkt 2-4 ustawy o radcach prawnych tj. umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, zakresy czynności, zaświadczenia z miejsc pracy dot. wymiaru czasowego wykonywanej pracy – zgodnie z art. 25 ust. 4.
7. Oryginał lub odpis notarialny zaświadczenia o ukończeniu aplikacji legislacyjnej – dot. osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 4a.
8. Oryginał lub odpis notarialny dokumentu zaświadczającego złożenie egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego – dot. osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 5.
9. Oryginał lub odpis notarialny dokumentów, potwierdzających zatrudnienie na stanowisku radcy/starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa – dot. osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 6.
10. Opinie z miejsc pracy z ostatnich 4 lat.
11. Informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis.
12. Oświadczenia: czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne; o korzystaniu pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; czy i w jakich izbach Wnioskodawca starał się o wpis na listę radców prawnych i z jakim skutkiem.
13. Oświadczenie o zmianie nazwiska – gdy w składanych dokumentach są różne nazwiska (poniżej pobierz plik). Należy również okazać dokument potwierdzający zmianę.
14. Oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, z późn. zm.), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.


Zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr 144/VII/2010 KRRP z dnia 17 września 2010 r., obowiązuje opłata wpisowa:

  • Od kandydatów ubiegających się o wpis na listę radców prawnych na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - opłata za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną w łącznej wysokości: 60 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.
  • Od kandydatów ubiegających się o wpis na podstawie art. 25 ustawy - opłata za wpis na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną w łącznej wysokości : 100 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.
  • Od kandydatów ubiegających się o wpis na listę prawników zagranicznych - opłata za wpis na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną w łącznej wysokości : 100 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Karta ewidencyjna
(pobierz plik typu MS Word 36,2 KB)

Zawiadomienie o formach wykonywania zawodu
(pobierz plik typu Acrobat Reader 102 KB)

NA SKRÓTY

KONTAKT - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie


75-401 Koszalin, ul. Jedności 5
skr. poczt. 114

NIP: 669-21-54-661
Konto: PKO BP I O/Koszalin 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654

Biuro Izby czynne:
poniedziałek - piątek: 8:00-15:00

Biuro Izby - Beata Dywelska
tel.: 94 342 39 56
fax : 94 342 39 57
biuro@oirpkoszalin.pl

Kierownik aplikacji - Monika Puchała-Wojtkowiak
tel.: 94 347 32 04

Księgowość / OSD - Ewa Lipaj
tel.: 94 347 32 04
fax : 94 342 39 57
osd@oirpkoszalin.pl