Radcowie


Wpis na listę

Wykaz dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o wpis na listę radców prawnych.

Wniosek o wpis na listę radców prawnych składa się z następującymi dokumentami.

 1. Kwestionariuszem osobowym wg wzoru stosowanego w sprawach pracowniczych - 2 egz.
 2. Życiorysem zawierającym opis pracy zawodowej.
 3. Oryginałem dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub odpisem.
 4. Dokumentem potwierdzający złożenie egzaminu radcowskiego, adwokackiego, sędziowskiego, prokuratorskiego lub notarialnego.
 5. Wyciągiem z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed jego złożeniem.
 6. Oświadczeniem o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczeniem o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 8. Oświadczeniem o miejscu zamieszkania uzasadniających właściwość miejscową okręgowej izby radców prawnych.
 9. Oświadczenie zawierające informacje czy i w jakich okręgowych izbach radców prawnych wnioskodawca składał uprzednio wniosek o wpis na listę radców prawnych i o rozstrzygnięciach zapadłych w postępowaniach o wpis.
 10. Oświadczeniem, o którym mowa w art. 7 ust.1 Ustawy z dnia 18.10.2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 roku Nr 63, poz. 425, z póź. zmianami), albo informację o której mowa w artykule 7 ust. 3a tej ustawy w przypadku osób urodzonych 1.08.1972.
 11. Oświadczeniem o zakończonych lub toczących się przeciwko wnioskodawcy postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych.
 12. Dokumentem potwierdzającym posiadanie stopnia lub tytułu uprawniającego do wpisu na listę radców prawnych w przypadku osób o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
 13. Opinię okręgowej rady adwokackiej lub izby notarialnej, jeżeli wnioskodawca jest członkiem samorządu adwokackiego lub notarialnego.
 14. Dwoma zdjęciami.

Zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr 144/VII/2010 KRRP z dnia 17 września 2010 r., obowiązuje opłata wpisowa:

 • Od kandydatów ubiegających się o wpis na listę radców prawnych na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - opłata za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną w łącznej wysokości: 60 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 • Od kandydatów ubiegających się o wpis na podstawie art. 25 ustawy - opłata za wpis na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną w łącznej wysokości : 100 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 • Od kandydatów ubiegających się o wpis na listę prawników zagranicznych - opłata za wpis na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną w łącznej wysokości : 100 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Karta ewidencyjna
(pobierz plik typu MS Word 56 KB)

Zawiadomienie o formach wykonywania zawodu
(pobierz plik typu Acrobat Reader 102 KB)

NA SKRÓTY

KONTAKT - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie


75-401 Koszalin, ul. Jedności 5
skr. poczt. 114

NIP: 669-21-54-661
Konto: PKO BP I O/Koszalin 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654

Biuro Izby czynne:
poniedziałek - piątek: 8:00-15:00

Biuro Izby - Beata Dywelska
tel.: 94 342 39 56
fax : 94 342 39 57
biuro@oirpkoszalin.pl

Kierownik aplikacji - Monika Puchała-Wojtkowiak
tel.: 94 347 32 04

Księgowość / OSD - Ewa Lipaj
tel.: 94 347 32 04
fax : 94 342 39 57
osd@oirpkoszalin.pl