Radcowie


Wpis na listę

1. Wpis na listę radców prawnych po odbyciu aplikacji radcowskiej i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu radcowskiego

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie uprzejmie informuje, że wnioski o wpis na listę radców prawnych osób, które ukończyły aplikację radcowską i uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego w 2022 roku należy składać dodnia 8 lipca 2022 r.

Jednocześnie Rada OIRP w Koszalinie informuje, że od uchwały o wyniku egzaminu radcowskiego przysługuje odwołanie do Ministra Sprawiedliwości w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, natomiast na podstawie art. 368 ust. 12 ustawy o radcach prawnych w zw. z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, zdający może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2022 r., która podjęła uchwałę. Z dniem doręczenia przez zdającego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, uchwała staje się ostateczna i prawomocna. W związku z tym, w przypadku gdy termin złożenia wniosku o wpis jest krótszy niż wymagane 14 dni na wniesienie odwołania, należy wraz z wnioskiem o wpis na listę radców prawnych złożyć wymagane oświadczenie.

Wykaz dokumentów, które należy złożyć:
1. wniosek o wpis na listę radców prawnych (wzór wniosku poniżej),
2. karta ewidencyjna (wzór karty poniżej),
3. życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej (podpisany),
4. dokument potwierdzający złożenie egzaminu radcowskiego,
5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
7. oświadczenie zawierające informację czy i w jakich okręgowych izbach radców prawnych wnioskodawca składał uprzednio wniosek o wpis na listę radców prawnych i o rozstrzygnięciach zapadłych w postępowaniach o wpis,
8. oświadczenie o zakończonych lub toczących się przeciwko Wnioskodawcy postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych (w oświadczeniu należy uwzględnić postępowania przygotowawcze oraz wszystkie zakończone),
9. dwa zdjęcia (format 35 mmx 45mm) podpisane imieniem i nazwiskiem,
10. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego "Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego" nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na stronie internetowej pod adresem: http://ekrk.ms.gov.pl/ep-web),
11. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 1633), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku),
12. oświadczenie o zmianie nazwiska – gdy w dołączanych do wniosku o wpis dokumentach są różne nazwiska (należy także przedłożyć dokument potwierdzający zmianę),
13. oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od uchwały Komisji Egzaminacyjnej o wyniku egzaminu radcowskiego (wzór oświadczenia poniżej)
14. obowiązek informacyjny dla radców prawnych (do pobrania w załączeniu)
15. dowód uiszczenia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę i opłaty manipulacyjnej związanej z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę - w łącznej wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę, co w 2022 roku stanowi łącznie kwotę 1806,00 zł (jeden tysiąc osiemset sześć złotych) - Uchwała Nr 144/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 września 2010 r., na rachunek bankowy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie - PKO BP I O/Koszalin, nr konta: 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654.

2. Wpis na listę radców prawnych po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu radcowskiego w 2022 roku, do którego przystąpiły osoby na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie uprzejmie informuje, że wnioski o wpis na listę radców prawnych osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego w 2022 r., do którego przystąpiły na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, należy składać do dnia 8 lipca 2022 r.

Jednocześnie Rada OIRP w Koszalinie informuje, że od uchwały o wyniku egzaminu radcowskiego przysługuje odwołanie do Ministra Sprawiedliwości w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, natomiast na podstawie art. 368 ust. 12 ustawy o radcach prawnych w zw. z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, zdający może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2022 r., która podjęła uchwałę. Z dniem doręczenia przez zdającego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, uchwała staje się ostateczna i prawomocna. W związku z tym, w przypadku gdy termin złożenia wniosku o wpis jest krótszy niż wymagane 14 dni na wniesienie odwołania, należy wraz z wnioskiem o wpis na listę radców prawnych złożyć wymagane oświadczenie.

Wykaz dokumentów, które należy złożyć:
1. wniosek o wpis na listę radców prawnych (wzór wniosku poniżej),
2. karta ewidencyjna (wzór karty poniżej),
3. życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej (podpisany),
4. dwa zdjęcia (format 35 mmx 45mm) podpisane imieniem i nazwiskiem,
5. dokument potwierdzający złożenie egzaminu radcowskiego,
6. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia magisterskich studiów prawniczych uwierzytelniony przez notariusza lub uczelnię,
7. oryginały lub odpisy uwierzytelnione przez notariusza dokumentów zaświadczających co najmniej 4-letni okres zatrudnienia lub wykonywania czynności określonych w art. 25 ust. 2 pkt 2-4 ustawy o radcach prawnych, tj. umowy o pracę, umowy cywilnoprawne wraz z zakresem czynności, zaświadczenia z miejsc pracy dot. wymiaru czasowego wykonywanej pracy, zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy o radcach prawnych,
8. oryginał lub odpis uwierzytelniony przez notariusza zaświadczenia o ukończeniu aplikacji legislacyjnej - dot. osób ubiegających się o wpis na podstawie art. 25 ust. 2 pkt 4a ustawy o radcach prawnych,
9. oryginał lub odpis uwierzytelniony przez notariusza dokumentu zaświadczającego złożenie egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego - dot. osób ubiegających się o wpis na podstawie art. 25 ust. 2 pkt 5 ustawy o radcach prawnych,
10. oryginał lub odpis uwierzytelniony notarialnie dokumentów, potwierdzających zatrudnienie na stanowisku radcy/starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa - dot. osób ubiegających się o wpis na podstawie art. 25 ust. 2 pkt 6 ustawy o radcach prawnych,
11. opinie z miejsc pracy, będących podstawą do dopuszczenia do egzaminu radcowskiego,
12. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego "Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego" nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na stronie internetowej pod adresem: http://ekrk.ms.gov.pl/ep-web),
13. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
14. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
15. oświadczenie zawierające informację czy i w jakich okręgowych izbach radców prawnych wnioskodawca składał uprzednio wniosek o wpis na listę radców prawnych i o rozstrzygnięciach zapadłych w postępowaniach o wpis,
16. oświadczenie o zakończonych lub toczących się przeciwko wnioskodawcy postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych (w oświadczeniu należy uwzględnić postępowania przygotowawcze oraz wszystkie zakończone),
17. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 1633), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku),
18. oświadczenie o zmianie nazwiska – gdy w dołączanych do wniosku o wpis dokumentach są różne nazwiska (należy także przedłożyć dokument potwierdzający zmianę),
19. oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od uchwały Komisji Egzaminacyjnej o wyniku egzaminu radcowskiego (wzór oświadczenia poniżej)
20. obowiązek informacyjny dla radców prawnych (do pobrania w załączeniu)
21. dowód uiszczenia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych i opłaty manipulacyjnej związanej z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę - co w 2022 roku stanowi kwotę 3010,00 zł (trzy tysiące dziesięć złotych) - Uchwała Nr 144/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 września 2010 r., na rachunek bankowy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie - PKO BP I O/Koszalin, nr konta: 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654.

(wniosek o wpis na listę radców prawnych)(karta ewidencyjna)(oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania)(obowiązek informacyjny)NA SKRÓTY

KONTAKT - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie


75-401 Koszalin, ul. Jedności 5
skr. poczt. 114

NIP: 669-21-54-661
Konto: PKO BP I O/Koszalin 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654

Biuro Izby czynne:
poniedziałek - piątek: 8:00-15:00

Biuro Izby - Sylwia Mieżaniec
tel.: 94 342 39 56
fax : 94 342 39 57
biuro@oirpkoszalin.pl

Kierownik aplikacji - Monika Puchała-Wojtkowiak
tel.: 94 347 32 04

Księgowość / OSD - Ewa Lipaj
tel.: 94 347 32 04
fax : 94 342 39 57
osd@oirpkoszalin.pl