Wybory 2020


Wyniki wyborów do organów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie XI kadencji (2020 - 2024)

W dniu 3 października 2020 r. odbyło się Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców w Koszalinie podczas którego Delegaci wybrali Dziekana Rady, Członków Rady, Członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Rzecznika Dyscyplinarnego, Członka Krajowej Rady Radców Prawnych, o którym mowa w art. 59 ust. 1 ustawy o radcach prawnych oraz delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych XI kadencji. Wybór Prezydium Rady nastąpi na pierwszym posiedzeniu Rady, które zostanie zwołane w terminie 14 dni od zakończenia Zgromadzenia. Pierwsze posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, w celu ukonstytuowania się tych organów, zwołane zostanie również w terminie 14 dni od zakończenia Zgromadzenia.Dziekan Rady - Anna IgnaczakCzłonkowie Rady:

1. Baranowicz Romuald
2. Czajkowski Marcin
3. Czarnecka Renata
4. Czepe Jolanta
5. Flens Maciej
6. Gibuła Aleksandra
7. Kołodziej Edyta
8. Kozłowska Marta
9. Michalik Maja
10. Pohl Maciej
11. Puchała-Wojtkowiak Monika
12. Radke Mariola

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej

1. Mańkowska-Florczak Teresa
2. Ostaszewski Adam
3. Zielezińska Ewa

Członkowie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego

1. Borsuk-Zawadzka Danuta
2. Cichecka Mariola
3. Fibingier Dorota
4. Jankowski Dariusz
5. Jędrzejczak Anna
6. Macioszek Dorota
7. Potocka-Krak Katarzyna
8. Tybora Joanna
9. Winkler Paweł

Rzecznik Dyscyplinarny

Haluk Jarosław

Członek Krajowej Rady Radców Prawnych, o którym mowa w art. 59 ust. 1 ustawy o radcach prawnych

Gibuła Aleksandra

Delegaci na Krajowy Zjazd Radców Prawnych XI kadencji

1. Baranowicz Romuald
2. Chmielowicz Ewa
3. Ignaczak Anna
4. Kozłowska Marta
5. Pohl Maciej
6. Żurowska Teresa2020-10-05

Informacja

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 września 2020 r. Pan Bartłomiej Głowala kandydat na Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Koszalinie złożył rezygnację. W związku z powyższym jedynym kandydatem na Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Koszalinie jest Pan Jarosław Haluk.

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie
Marlena Szpiech


2020-09-30

Postanowienia Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2020 roku.


Lista zgłoszonych kandydatów na dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie


1. Anna Ignaczak


Lista zgłoszonych kandydatów na członków Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie


1. Baranowicz Romuald

2. Czajkowski Marcin

3. Czarnecka Renata

4. Czepe Jolanta

5. Flens Maciej

6. Gibuła Aleksandra

7. Hołyńska-Ryndak Katarzyna

8. Juszczyk Czesław

9. Knapik Dariusz

10. Kołodziej Edyta

11. Korczyński Karol

12. Kozłowska Marta

13. Kwiatkowska Monika

14. Majsnerowski Krzysztof

15. Michalik Maja

16. Pniewski Łukasz

17. Pohl Maciej

18. Puchała-Wojtkowiak Monika

19. Radke Mariola

20. Zubka Edyta


Lista zgłoszonych kandydatów na członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej


1. Mańkowska-Florczak Teresa

2. Ostaszewski Adam

3. Zielezińska Ewa


Lista zgłoszonych kandydatów na członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego


1. Bolko Aleksander

2. Borsuk-Zawadzka Danuta

3. Cichecka Mariola

4. Fibingier Dorota

5. Jagoszewski Andrzej

6. Jankowski Dariusz

7. Jędrzejczak Anna

8. Kujawska Katarzyna

9. Macioszek Dorota

10. Potocka-Krak Katarzyna

11. Sychowski Marcin

12. Tybora Joanna

13. Winkler Paweł


Lista zgłoszonych kandydatów na Rzecznika Dyscyplinarnego


1. Głowala Bartłomiej

2. Haluk Jarosław


Lista zgłoszonych kandydatów na Członka Krajowej Rady Radców Prawnych


1. Baranowicz Romuald

2. Gibuła Aleksandra


Lista zgłoszonych kandydatów na delegatów na XII Krajowy Zjazd Radców Prawnych


1. Baranowicz Romuald

2. Chmielowicz Ewa

3. Gibuła Aleksandra

4. Ignaczak Anna

5. Korczyński Karol

6. Kozłowska Marta

7. Pohl Maciej

8. Radke Mariola

9. Żurowska TeresaRada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie stosownie do § 16 ust. 2 Uchwały Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu - zawiadamia, że Uchwałą Nr 450/X/2020 dnia 11 sierpnia 2020 r. - zwołała na dzień 3 października 2020 r. godz. 11.00

Zgromadzenie Delegatów, które odbędzie się w Hotelu "Jan" w Darłówku Wschodnim ul. Słowiańska 24, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia przez Dziekana Rady OIRP w Koszalinie.
2. Ustalenie składu Prezydium oraz liczby Członków Komisji mandatowej, Komisji skrutacyjnej i Komisji uchwał i wniosków.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Wybór Członków Komisji mandatowej Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie przez Komisję mandatową zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał i przeprowadzenia wyborów.
6. Wybór pozostałych Członków Prezydium Zgromadzenia.
7. Przyjęcie proponowanego porządku obrad Zgromadzenia.
8. Wybór Członków Komisji uchwał i wniosków Zgromadzenia oraz Komisji skrutacyjnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby:
- Członków Rady OIRP w Koszalinie;
- Członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIRP w Koszalinie;
- Członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Koszalinie.
10. Przedstawienie przez Okręgową Komisję Wyborczą listy zgłoszonych kandydatów na Dziekana Rady OIRP w Koszalinie.
11. Wystąpienia kandydatów na Dziekana Rady OIRP w Koszalinie (zadawanie pytań kandydatom).
12. Przeprowadzenie wyborów Dziekana Rady OIRP w Koszalinie.
13. Ogłoszenie wyników wyborów Dziekana Rady OIRP w Koszalinie.
14. Przedstawienie przez Okręgową Komisję Wyborczą listy zgłoszonych kandydatów na członków Rady OIRP w Koszalinie.
15. Przeprowadzenie wyborów pozostałych członków Rady OIRP w Koszalinie i ogłoszenie wyników.
16. Przedstawienie przez Okręgową Komisję Wyborczą listy zgłoszonych kandydatów na członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIRP w Koszalinie.
17. Przeprowadzenie wyborów członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIRP w Koszalinie i ogłoszenie wyników.
18. Przedstawienie przez Okręgową Komisję Wyborczą listy zgłoszonych kandydatów na Członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego.
19. Przeprowadzenie wyborów członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Koszalinie i ogłoszenie wyników.
20. Przedstawienie przez Okręgową Komisję Wyborczą listy zgłoszonych kandydatów na Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Koszalinie.
21. Wystąpienia kandydatów na Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Koszalinie (zadawanie pytań kandydatom).
22. Przeprowadzenie wyborów Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Koszalinie i ogłoszenie wyników.
23. Przedstawienie przez Okręgową Komisję Wyborczą listy zgłoszonych kandydatów na Członka Krajowej Rady Radców Prawnych, o którym mowa w art. 59 ust. 1 ustawy o radcach prawnych.
24. Przeprowadzenie wyborów na Członka Krajowej Rady Radców Prawnych, o którym mowa w art. 59 ust. 1 ustawy o radcach prawnych i ogłoszenie wyników.
25. Przedstawienie przez Okręgową Komisję Wyborczą listy zgłoszonych kandydatów na delegatów na XII Krajowy Zjazd Radców Prawnych.
26. Przeprowadzenie wyborów na delegatów na XII Krajowy Zjazd Radców Prawnych i ogłoszenie wyników.
27. Informacja o wyborze przedstawiciela aplikantów radcowskich OIRP w Koszalinie na XII Krajowy Zjazd Radców Prawnych.
28. Sprawy wniesione.
29. Zamknięcie Zgromadzenia.

Kandydatów do organów i na funkcje wybieranych podczas Zgromadzenia należy zgłaszać od dnia podjęcia niniejszej uchwały do 30 dnia przed dniem Zgromadzenia. Zgłoszenie uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynęło do Okręgowej Komisji Wyborczej przed jego upływem, w formie pisemnej na adres: ul. Jedności 5, 75-401 Koszalin lub formie elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres biuro@oirpkoszalin.pl.

Głosowanie podczas Zgromadzenia określonego w § 1 Uchwały zostanie przeprowadzone za pomocą urządzeń elektronicznych, zabezpieczonych przed możliwością nieuprawnionego wpływu na wynik głosowania. Głosować można tylko osobiście.

Romuald Baranowicz
Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie

(Zgłoszenie do organów - wybory 2020.docx)


2020-09-24

Delegat na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie


Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie stosownie do § 16 ust. 2 Uchwały Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu - zawiadamia, że Uchwałą Nr 450/X/2020 dnia 11 sierpnia 2020 r. - zwołała na dzień 3 października 2020 r. godz. 11.00

Zgromadzenie Delegatów, które odbędzie się w Hotelu "Jan" w Darłówku Wschodnim ul. Słowiańska 24, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia przez Dziekana Rady OIRP w Koszalinie.
2. Ustalenie składu Prezydium oraz liczby Członków Komisji mandatowej, Komisji skrutacyjnej i Komisji uchwał i wniosków.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Wybór Członków Komisji mandatowej Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie przez Komisję mandatową zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał i przeprowadzenia wyborów.
6. Wybór pozostałych Członków Prezydium Zgromadzenia.
7. Przyjęcie proponowanego porządku obrad Zgromadzenia.
8. Wybór Członków Komisji uchwał i wniosków Zgromadzenia oraz Komisji skrutacyjnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby:
- Członków Rady OIRP w Koszalinie;
- Członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIRP w Koszalinie;
- Członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Koszalinie.
10. Przedstawienie przez Okręgową Komisję Wyborczą listy zgłoszonych kandydatów na Dziekana Rady OIRP w Koszalinie.
11. Wystąpienia kandydatów na Dziekana Rady OIRP w Koszalinie (zadawanie pytań kandydatom).
12. Przeprowadzenie wyborów Dziekana Rady OIRP w Koszalinie.
13. Ogłoszenie wyników wyborów Dziekana Rady OIRP w Koszalinie.
14. Przedstawienie przez Okręgową Komisję Wyborczą listy zgłoszonych kandydatów na członków Rady OIRP w Koszalinie.
15. Przeprowadzenie wyborów pozostałych członków Rady OIRP w Koszalinie i ogłoszenie wyników.
16. Przedstawienie przez Okręgową Komisję Wyborczą listy zgłoszonych kandydatów na członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIRP w Koszalinie.
17. Przeprowadzenie wyborów członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIRP w Koszalinie i ogłoszenie wyników.
18. Przedstawienie przez Okręgową Komisję Wyborczą listy zgłoszonych kandydatów na Członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego.
19. Przeprowadzenie wyborów członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Koszalinie i ogłoszenie wyników.
20. Przedstawienie przez Okręgową Komisję Wyborczą listy zgłoszonych kandydatów na Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Koszalinie.
21. Wystąpienia kandydatów na Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Koszalinie (zadawanie pytań kandydatom).
22. Przeprowadzenie wyborów Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Koszalinie i ogłoszenie wyników.
23. Przedstawienie przez Okręgową Komisję Wyborczą listy zgłoszonych kandydatów na Członka Krajowej Rady Radców Prawnych, o którym mowa w art. 59 ust. 1 ustawy o radcach prawnych.
24. Przeprowadzenie wyborów na Członka Krajowej Rady Radców Prawnych, o którym mowa w art. 59 ust. 1 ustawy o radcach prawnych i ogłoszenie wyników.
25. Przedstawienie przez Okręgową Komisję Wyborczą listy zgłoszonych kandydatów na delegatów na XII Krajowy Zjazd Radców Prawnych.
26. Przeprowadzenie wyborów na delegatów na XII Krajowy Zjazd Radców Prawnych i ogłoszenie wyników.
27. Informacja o wyborze przedstawiciela aplikantów radcowskich OIRP w Koszalinie na XII Krajowy Zjazd Radców Prawnych.
28. Sprawy wniesione.
29. Zamknięcie Zgromadzenia.

Kandydatów do organów i na funkcje wybieranych podczas Zgromadzenia należy zgłaszać od dnia podjęcia niniejszej uchwały do 30 dnia przed dniem Zgromadzenia. Zgłoszenie uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynęło do Okręgowej Komisji Wyborczej przed jego upływem, w formie pisemnej na adres: ul. Jedności 5, 75-401 Koszalin lub formie elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres biuro@oirpkoszalin.pl.

Głosowanie podczas Zgromadzenia określonego w § 1 Uchwały zostanie przeprowadzone za pomocą urządzeń elektronicznych, zabezpieczonych przed możliwością nieuprawnionego wpływu na wynik głosowania. Głosować można tylko osobiście.

Romuald Baranowicz
Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie

(Zgłoszenie do organów - wybory 2020.docx)


2020-08-17

DELEGACI NA ZGROMADZENIE OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W KOSZALINIE KADENCJA 2020-2024


REJON I - KOSZALIN

Adamczyk Jan Kazimierz
Baranowicz Romuald
Bolko Aleksander
Borsuk-Zawadzka Danuta
Chmielowicz Ewa
Chudzik Jarosław Zbigniew
Cichecka Mariola
Czajkowski Marcin
Czapnik Elżbieta
Fibingier Dorota
Flens Maciej
Gumiński Piotr
Haluk Jarosław
Ignaczak Anna
Jankowski Dariusz
Januszewski Bogusław
Jędrzejczak Anna
Jurga Łukasz
Kondratowicz Kamilla
Kraszewska Agata
Kujawska Katarzyna
Lutomska Sabina
Macioszek Dorota
Majsnerowski Krzysztof
Mańkowska-Florczak Teresa
Michalik Maja
Mikulska Krystyna
Osoś Oktawiusz
Ostaszewski Adam
Piecyk Adriana
Pniewska Franciszka
Pniewski Łukasz
Pniewski Paweł
Pomorski Krzysztof
Ponikowska Teresa
Puchała-Wojtkowiak Monika
Renda Irena
Serafin-Mróz Paulina
Sędłak Wojciech
Sikora Magdalena
Skórka Damian
Sychowski Marcin
Tybora Joanna
Warkocki Ryszard
Winkler Paweł
Wiśniewska Barbara
Wyszyńska Jolanta
Zielezińska Ewa
Żurowska TeresaREJON II - SŁUPSK

Czarnecka Renata
Dudź Adam
Felczak-Wencławska
Gastoł Karolina
Gibuła Aleksandra
Głowala Bartłomiej
Gowin Aldona
Grużewska Krystyna
Jakubowska Agata
Janczuk Krzysztof
Jankowska-Baranowska Iwona
Juszczyk Czesław
Kaczmarek Jolanta
Knap Tomasz
Knapik Dariusz
Kobyłecki Marek
Kowalczyk Lucyna
Kozłowska Marta
Krupa Robert
Łukasiak Michał
Oczkowski Bartłomiej
Piwkowska-Skuza Monika
Pohl Maciej
Prusak Mateusz
Przeworski Mieszko
Radke Mariola
Rejmer Aleksandra
Rejmer Łukasz
Roman Iwona
Rubaj-Królikowska Monika
Rzeźniczek-Sałata Małgorzata Agata
Sadowska Beata
Sendecki Marcin
Soja Anna
Ścigała Katarzyna
Tarnowska Monika
Włodarczyk Marta
Wojdygowski Krzysztof
Wszółkowski Dariusz
Zubka Edyta
Zubka MarekREJON III - SZCZECINEK

Czepe Jolanta
Hołyńska-Ryndak Katarzyna
Jagoszewski Andrzej
Klamka Cezary
Korczyński Karol
Kozioł Antoni
Potocka-Krak KatarzynaREJON IV - KOŁOBRZEG

Dziurko Maciej
Kisiel Ewa
Kołodziej Edyta
Kowalski Jakub
Kwiatkowska Monika
Lange-Osiak Monika
Pawlicka Marta
Szafer Paweł


2020-08-10

Postanowienie

POSTANOWIENIE 1/2020 Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie rejestracji kandydatów na delegatów Zgromadzenia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie
(PostanowienieKomisjaWyborcza2020delegaci_na_zgromadzenie.docx)


Załącznik do postanowienia
(Załacznik_do_postanowienia_Komisji_wyborczej2020_delegaci.docx)


2020-08-04

Zebrania Rejonowe

Koleżanka/Kolega
radca prawny

Powołując się na uchwałę Nr 445/IX/2020 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania zebrań rejonowych w celu wyboru delegatów na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie XI kadencji - zapraszam Koleżankę/Kolegę na zebranie rejonowe dla poszczególnych rejonów, według następującego harmonogramu:

1. dla rejonu I - na dzień 5 sierpnia 2020 r. godz. 15.00 - I termin, godz. 15.15 - II termin w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej w Koszalinie, Plac Polonii 1,

2. dla rejonu II - na dzień 5 sierpnia 2020 r. godz. 16.00 - I termin, godz. 16.15 - II termin w Słupskim Inkubatorze Technologicznym w Słupsku, ul. Portowa 13 B,

3. dla rejonu III - na dzień5 sierpnia 2020 r. godz. 14.00 - I termin, godz. 14.15 - II termin w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, ul. Mickiewicza 2,

4. dla rejonu IV - na dzień 5 sierpnia 2020 r. godz. 16.00 - I termin, godz. 16.15 - II termin w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Kołobrzegu, ul. Ratuszowa 13.

Ustala się proponowany porządek zebrań rejonowych:
1. otwarcie zebrania,
2. wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania,
3. przyjęcie porządku zebrania,
4. wybór komisji skrutacyjnej,
5. informacja o zgłoszeniach kandydatów na delegatów,
6. wybory delegatów na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie XI kadencji,
7. ogłoszenie wyników,
8. wolne wnioski,
9. zakończenie zebrania.

Zgłoszenie kandydata w wyborach przeprowadzanych podczas zebrań rejonowych następuje w formie pisemnej z zachowaniem wymogów określonych w § 19 ust. 2 Uchwały Nr 10/2010 ( w załączeniu).

1. Termin zgłaszania kandydatów na delegatów na XI kadencję ustala się od dnia podjęcia uchwały o zwołaniu zebrania rejonowego do 30 dnia przed dniem zebrania rejonowego.
2. Zgłoszenie uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynęło do Okręgowej Komisji Wyborczej przed jego upływem na adres Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie, ul. Jedności 5, 75-401 Koszalin.

Głosowanie na zebraniach rejonowych przeprowadza się w głosowaniu tajnym za pomocą kart do głosowania, o których mowa w § 8 uchwały Nr 10/2010. Głosować można tylko osobiście.

DZIEKAN
Romuald Baranowicz
Uchwała Nr 10/2010 IX KZRP z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu.

(10/2010.pdf)


(Uchwala-w-sprawie-podzialu-terenu-Izby-na-rejony.pdf)


ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA DELEGATA
(Zgloszenie-kandydata-na-delegata-do-organow-wybory-rejony-2020)


2020-06-15

NA SKRÓTY

KONTAKT - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie


75-401 Koszalin, ul. Jedności 5
skr. poczt. 114

NIP: 669-21-54-661
Konto: PKO BP I O/Koszalin 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654

Biuro Izby czynne:
poniedziałek - piątek: 8:00-15:00

Biuro Izby - Beata Dywelska
tel.: 94 342 39 56
fax : 94 342 39 57
biuro@oirpkoszalin.pl

Kierownik aplikacji - Monika Puchała-Wojtkowiak
tel.: 94 347 32 04

Księgowość / OSD - Ewa Lipaj
tel.: 94 342 39 56
fax : 94 342 39 57
osd@oirpkoszalin.pl