Wybory 2020


Postanowienie

POSTANOWIENIE 1/2020 Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie rejestracji kandydatów na delegatów Zgromadzenia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie
(PostanowienieKomisjaWyborcza2020delegaci_na_zgromadzenie.docx)


Załącznik do postanowienia
(Załacznik_do_postanowienia_Komisji_wyborczej2020_delegaci.docx)


2020-08-04

Zebrania Rejonowe

Koleżanka/Kolega
radca prawny

Powołując się na uchwałę Nr 445/IX/2020 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania zebrań rejonowych w celu wyboru delegatów na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie XI kadencji - zapraszam Koleżankę/Kolegę na zebranie rejonowe dla poszczególnych rejonów, według następującego harmonogramu:

1. dla rejonu I - na dzień 5 sierpnia 2020 r. godz. 15.00 - I termin, godz. 15.15 - II termin w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej w Koszalinie, Plac Polonii 1,

2. dla rejonu II - na dzień 5 sierpnia 2020 r. godz. 16.00 - I termin, godz. 16.15 - II termin w Słupskim Inkubatorze Technologicznym w Słupsku, ul. Portowa 13 B,

3. dla rejonu III - na dzień5 sierpnia 2020 r. godz. 14.00 - I termin, godz. 14.15 - II termin w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, ul. Mickiewicza 2,

4. dla rejonu IV - na dzień 5 sierpnia 2020 r. godz. 16.00 - I termin, godz. 16.15 - II termin w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Kołobrzegu, ul. Ratuszowa 13.

Ustala się proponowany porządek zebrań rejonowych:
1. otwarcie zebrania,
2. wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania,
3. przyjęcie porządku zebrania,
4. wybór komisji skrutacyjnej,
5. informacja o zgłoszeniach kandydatów na delegatów,
6. wybory delegatów na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie XI kadencji,
7. ogłoszenie wyników,
8. wolne wnioski,
9. zakończenie zebrania.

Zgłoszenie kandydata w wyborach przeprowadzanych podczas zebrań rejonowych następuje w formie pisemnej z zachowaniem wymogów określonych w § 19 ust. 2 Uchwały Nr 10/2010 ( w załączeniu).

1. Termin zgłaszania kandydatów na delegatów na XI kadencję ustala się od dnia podjęcia uchwały o zwołaniu zebrania rejonowego do 30 dnia przed dniem zebrania rejonowego.
2. Zgłoszenie uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynęło do Okręgowej Komisji Wyborczej przed jego upływem na adres Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie, ul. Jedności 5, 75-401 Koszalin.

Głosowanie na zebraniach rejonowych przeprowadza się w głosowaniu tajnym za pomocą kart do głosowania, o których mowa w § 8 uchwały Nr 10/2010. Głosować można tylko osobiście.

DZIEKAN
Romuald Baranowicz
Uchwała Nr 10/2010 IX KZRP z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu.

(10/2010.pdf)


(Uchwala-w-sprawie-podzialu-terenu-Izby-na-rejony.pdf)


ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA DELEGATA
(Zgloszenie-kandydata-na-delegata-do-organow-wybory-rejony-2020)


2020-06-15

NA SKRÓTY

KONTAKT - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie


75-401 Koszalin, ul. Jedności 5
skr. poczt. 114

NIP: 669-21-54-661
Konto: PKO BP I O/Koszalin 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654

Biuro Izby czynne:
poniedziałek - piątek: 8:00-15:00

Biuro Izby - Beata Dywelska
tel.: 94 342 39 56
fax : 94 342 39 57
biuro@oirpkoszalin.pl

Kierownik aplikacji - Barbara Wiśniewska
tel.: 94 347 32 04

Księgowość / OSD - Ewa Lipaj
tel.: 94 342 39 56
fax : 94 342 39 57
osd@oirpkoszalin.pl