Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie

Ważne informacje

Przepisy porządkowe odbywania zajęć

 Załącznik do Uchwały nr 369/XI/2023 Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Przepisy porządkowe odbywania zajęć na aplikacji radcowskiej
w roku szkoleniowym 2024

 

§ 1.
Zajęcia na aplikacji radcowskiej prowadzone są w formie konwersatoriów, ćwiczeń i praktyk, zgodnie z Regulaminem odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 1153/XI/2023 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej oraz rocznymi planami szkolenia dla aplikantów radcowskich każdego roku aplikacji w roku szkoleniowym 2024, uchwalanymi przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie.

§ 2.
1. Zajęcia w formie konwersatoriów i ćwiczeń odbywają się dla każdego roku aplikacji w siedzibie Okręgowej Izby Radców w Koszalinie, w następujące dni tygodnia:

– dla I roku aplikacji – w poniedziałki
– dla II roku aplikacji – we wtorki (wyjątkowo dwa zajęcia odbędą się w piątek i jedno w poniedziałek)
– dla III roku aplikacji – w piątki
w godzinach od 9.00 do 15.00, zgodnie z rocznym planem szkolenia.

2. W uzasadnionych przypadkach, w tym w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, konwersatoria i ćwiczenia objęte programem aplikacji mogą odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowe informacje dotyczące systemów teletransmisji (zoom, Weezycast lub innego) wraz z instrukcjami dla użytkowników udostępnione zostaną aplikantom przez informatyka Izby. 3. Zajęcia objęte programem aplikacji realizowane są również w formie zajęć e-learningowych udostępnionych na platformie e-learningowej Krajowej Izby Radców Prawnych dla każdego roku aplikacji, zgodnie z rocznym planem szkolenia.

§ 3.
1. Praktyki realizowane są przez aplikantów w wymiarze przewidzianym programem szkolenia i odbywają się w kancelariach radców prawnych, spółkach radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów, biurach prawnych przedsiębiorców i innych jednostkach organizacyjnych (pod nadzorem radcy prawnego), w tym w organach administracji publicznej.
2. W trakcie I roku aplikacji praktyki odbędą się również w sądach, w wymiarze wynikającym z Porozumienia zawartego pomiędzy Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych a Ministrem Sprawiedliwości, na podstawie skierowania otrzymanego od Kierownika szkolenia aplikacji lub jego Zastępcy, określającego w szczególności miejsce i termin ich odbycia.
3. W uzasadnionych przypadkach, w tym w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, praktyki objęte programem aplikacji mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

§ 4.
1. Obecność aplikanta na zajęciach w formie konwersatoriów i ćwiczeń potwierdzana jest przez osobę prowadzącą zajęcia w Dzienniku zajęć aplikacji radcowskiej oraz w Dzienniku zajęć aplikanta radcowskiego.
2. W przypadku zajęć odbywanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, obecność aplikanta na zajęciach weryfikowana jest za pomocą informacji o zalogowaniu się aplikanta, jego aktywności podczas zajęć, obejmującej podejmowanie reakcji, zgodnie z oczekiwaniem osoby prowadzącej zajęcia lub rozwiązań systemowych oraz informacji o wylogowaniu się aplikanta (rejestr i wydruk z systemu).
3. Obecność na zajęciach praktycznych potwierdzana jest przez patrona lub opiekuna praktyk w Dzienniku zajęć aplikanta radcowskiego.
4. Kierownik szkolenia aplikacji lub jego Zastępca określa termin złożenia przez aplikanta Dziennika zajęć aplikanta radcowskiego, z wymaganymi wpisami dotyczącymi przebiegu szkolenia w bieżącym roku szkoleniowym oraz termin złożenia opinii patrona o aplikancie.
5. Za prawidłowe prowadzenie Dziennika zajęć aplikanta radcowskiego odpowiedzialny jest aplikant.
6. Zaliczenia roku szkoleniowego przez aplikanta dokonuje Kierownik szkolenia aplikacji lub jego Zastępca lub inna osoba wyznaczona przez Radę.

§ 5.
1. Aplikant obowiązany jest stawiać się punktualnie na wszystkie zajęcia prowadzone w formie konwersatoriów i ćwiczeń, w miejscach i terminach wskazanych w planie szkolenia. Ewentualne spóźnienia odnotowywane będą przez osobę prowadzącą zajęcia.
2. W przypadku istotnego spóźnienia aplikanta na zajęcia przyjmuje się, iż aplikant był nieobecny na pełnej jednostce godzinowej zajęć, na którą się spóźnił.
3. Wyjście aplikanta z zajęć jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody osoby prowadzącej zajęcia. W takich przypadkach stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 2 powyżej.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 mają odpowiednie zastosowanie do zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
5. Aplikant obowiązany jest do realizowania poleceń osób prowadzących zajęcia na aplikacji, związanych z przebiegiem zajęć oraz przygotowaniem się do nich.

§ 6.
1. Aplikant podczas zajęć obowiązany jest zachować schludny i estetyczny strój.
2. Podczas trwania zajęć aplikant nie może, bez zgody prowadzącego zajęcia, korzystać z telefonu komórkowego oraz innych środków porozumiewania się na odległość, z wyjątkiem urządzeń wykorzystywanych do teletransmisji zajęć, a także nie może wykonywać jakichkolwiek czynności utrudniających prowadzenie zajęć.

§ 7.
1. Ogłoszenia i informacje w sprawach organizacyjnych związanych z odbywaniem aplikacji przekazywane są aplikantom za pośrednictwem starostów roku, strony internetowej Izby, wysyłane na adresy e-mailowe aplikantów albo zamieszczane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Izby.
2. Aplikanci są zobowiązani do systematycznego sprawdzania oraz odczytywania przekazywanych informacji za pośrednictwem sposobów wskazanych w ust. 1 powyżej.