Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie

Aktualizacja danych

Aktualizacja danych radców prawnych i wykonywania zawodu radcy prawnego

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

Uprzejmie zawiadamiamy, że Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie wypełniając obowiązek prowadzenia listy radców prawnych nałożony Uchwałą Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich (t.j. Uchwała Nr 784/XI/2022 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 listopada 2022 r.) oraz w związku z ustaleniem aktualnego wzoru KARTY EWIDENCYJNEJ (Uchwała Nr 913/XI/2023 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie wzoru karty ewidencyjnej) i aktualnego wzoru ZAWIADOMIENIA O WYKONYWANIU ZAWODU (Uchwała Nr 914/XI/2023 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o wykonywaniu zawodu radcy prawnego) zobowiązana jest do przeprowadzenia weryfikacji i aktualizacji danych radców prawnych i wykonywania zawodu radcy prawnego.

Wobec powyższego, zwracamy się do Koleżanek i Kolegów z prośbą o wypełnienie Karty Ewidencyjnej i Zawiadomienia o wykonywaniu zawodu zgodnie z aktualnie obowiązującymi wzorami oraz przekazanie do Biura Izby przesyłką pocztową lub na adres e-mail: biuro@oirpkoszalin.pl


Karta Ewidencyjna
   (karta-ewidencyjna.pdf)

Zawiadomienie o wykonywaniu zawodu radcy prawnego
   (zawiadomienie-o-wykonywaniu-zawodu-radcy-prawnego.pdf)

Przypominamy, że zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1166) radca prawny jest obowiązany zawiadomić radę właściwej okręgowej izby radców prawnych o podjęciu wykonywaniu zawodu i formach jego wykonywania, o adresie i nazwie kancelarii lub spółki oraz podać adres dla doręczeń. Radca prawny ma obowiązek niezwłocznie zawiadamiać o każdej zmianie tych danych. Pisma w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy wysyła się ze skutkiem doręczenia, na adres do doręczeń, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie

   (Karta ewidencyjna w MS Word)