Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie obligatoryjne odpowiedzialności cywilnej każdego radcy prawnego wykonującego zawód reguluje Umowa Generalna w sprawie programu ubezpieczeniowego dla radców prawnych na lata 2023 – 2026, zawarta pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze warunki wskazanej Umowy:

ZAKRES OCHRONY SUMA GWARANCYJNA  
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych 150 000 EUR na każdy Wypadek Ubezpieczeniowy (było 110 000 EUR) na każdy Wypadek Ubezpieczeniowy
Nadwyżkowe do ubezpieczenia obowiązkowego
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych
350.000 EUR na jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe (było 300 000 EUR)w  odniesieniu do każdego Ubezpieczonego oraz 30.000.000 EUR na wszystkie Wypadki
Ubezpieczeniowe w odniesieniu o wszystkich
Ubezpieczonych łącznie ponad 150.000 EUR
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych pełniących funkcję kuratora oraz mediatora 25.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 50.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzaniem biura i posiadaniem mienia 200.000 PLN na jeden i wszystkie Wypadki
Ubezpieczeniowe
Ubezpieczenie Ochrony Prawnej
i odpowiedzialności karnej lub karnej skarbowej
200.000 PLN na
jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe
Klauzula RODO – refundacja kar administracyjnych nakładanych przez Prezesa UODO na r.pr. w związku z uchybieniami w zakresie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych, ubezpieczenie ochrony prawnej 50.000 PLN na
jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe

Składka podstawowa wynosi 228 zł rocznie (tj. 19 zł miesięcznie).

Składka regulowana jest przez ubezpieczonego na konto Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie, zaś Izba odprowadza ją do ubezpieczyciela.

Podane wyżej w EUR sumy gwarancyjne są przeliczane na PLN wg kursu EUR ogłoszonego przez NBP w pierwszym dniu roku, jakiego ubezpieczenie dotyczy, zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych.

Pełna treść aktualnej Umowy Generalnej dostępna jest na platformie e-kirp www.e-kirp.pl w zakładce WAŻNE INFORMACJE, jak również można ją uzyskać kontaktując się z Biurem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie pod adresem biuro@oirpkoszalin.pl.     

Przy pomocy platformy www.e-kirp.pl istnieje możliwość samodzielnego pobrania certyfikatów ubezpieczeniowych oraz skorzystania z oferty ubezpieczeń dobrowolnych.

Informujemy bowiem, iż Umowa generalna przewiduje możliwość zawarcia na korzystnych warunkach ubezpieczeń dobrowolnych, które mogą być zawierane indywidualnie:

 

  1. ubezpieczenie nadwyżkowe odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego,

  1. nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych w związku z pełnieniem funkcji zleconych mediatora i kuratora, oraz dodatkowo ubezpieczenie IOD, doradcy restrukturyzacyjnego,

  1. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kancelarii prawnych,

  1. nadwyżkowe ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karno-skarbowej,

  1. nadwyżkowe ubezpieczenie OC odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem biura i posiadaniem mienia

  1. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej aplikantów radcowskich,

  1. ubezpieczenie mienia kancelarii.

  1. ubezpieczenie „pod kontrakt” – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Kancelarii Prawnej, wskutek uchybienia popełnionego przy wykonywaniu czynności zawodowych w ramach jednego lub kilku ściśle określonych kontraktów.

Dodatkowo UNIQA oferuje zniżki dla radców prawnych i aplikantów w ubezpieczeniu mienia i komunikacyjnym dostępnych na platformach online UNIQA (20% od taryfy).

Wskazujemy także, iż ewentualne szkody, które będą likwidowane z umów ubezpieczenia zawartych w ramach Umowy Generalnej, mogą być zgłaszane do brokera Willis Towers Watson Sp. z o.o. na platformie e-kirp  lub drogą mailową na adres: szkody.radcaprawny@willistowerswatson.com oraz pod numerem telefonu 663 366 113.

Zakres współpracy z Brokerem obejmuje również wsparcie w likwidacji szkód z Umowy Generalnej zawartej z UNIQA na lata 2020 – 2022 oraz wsparcie w likwidacji szkód z Umowy Generalnej zawartej z PZU, obowiązującej do dnia 31 grudnia 2019 roku. Roszczenia z działań/uchybień popełnionych w okresie obowiązywania umowy z PZU, mogą być zgłaszane do PZU za pośrednictwem Brokera i likwidowane z jego wsparciem przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych powyżej.

Ważne:

Dostęp do platformy dla radców prawnych z OIRP Koszalin jest możliwy po zalogowaniu na stronie e-kirp:  https://e-kirp.pl/zaloguj-sie/ 

Jednocześnie w przypadku jakichkolwiek problemów, czy też pytań w sprawach ubezpieczeń w dalszym ciągu aktualny jest dedykowany kontakt dla radców prawnych e-mail: radcaprawny@willistowerswatson.com oraz kontakt pod numerem telefonu 601 319 614. Obsługę infolinii dla radców prawnych pełni Patrycja Piskowska – młodszy broker ubezpieczeniowy.