Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie

Szkolenia

Regulację w zakresie wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych w cyklu szkoleniowym przypadającym na lata 2021 – 2023 zawiera uchwała Nr 209/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 października 2020r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku. Treść Regulaminu znajduje się w Zbiorze przepisów samorządowych.

Zgodnie z zapisami Regulaminu wypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego polega na uzyskaniu określonej liczby punktów szkoleniowych przysługujących za poszczególne formy doskonalenia zawodowego. Obowiązek doskonalenia zawodowego uważa się za wypełniony, jeżeli cyklu szkoleniowym radca prawny uzyska minimum 40 punktów szkoleniowych. Radca prawny wpisany na listę radców prawnych w trakcie cyklu szkoleniowego jest obowiązany do uzyskania punktów szkoleniowych w liczbie proporcjonalnej do okresu pozostałego do końca tego cyklu, liczonego w pełnych miesiącach kalendarzowych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono ślubowanie.

Z obowiązku doskonalenia zawodowego zwolnieni są wyłącznie radcowie prawni będący emerytami, rencistami lub pobierającymi świadczenie przedemerytalne, którzy nie wykonują zawodu.

Przesłanki, których wystąpienie powoduje proporcjonalne zmniejszenie wymaganej minimalnej ilości punktów szkoleniowych w danym cyklu to: korzystanie z urlopów: macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego, niezdolność do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż 1 miesiąc oraz zawieszenie prawa do wykonywania zawodu na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy o radcach prawnych.

Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach upoważnione przez Radę naszej Izby Prezydium Rady może z urzędu lub na wniosek zwolnić radcę prawnego, z wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lub zmniejszyć jego wymiar. Wniosek w sprawie zwolnienia z wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego powinien zostać złożony przed końcem cyklu szkoleniowego, którego dotyczy. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

W związku z powyższym, należy pamiętać, że radcowie korzystający z ofert szkoleń zewnętrznych (nieorganizowanych przez naszą Izbę) zobowiązani są do przedłożenia do Izby wymaganych Regulaminem zaświadczeń, oświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających doskonalenie zawodowe w określonej Regulaminem formie, niezwłocznie po ich odbyciu, a za ostatni rok obecnego cyklu szkoleniowego – do 31 stycznia 2024r.

W ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu cyklu szkoleniowego dziekan sporządzi wykazy radców prawnych, którzy nie wypełnili obowiązku doskonalenia zawodowego, które zostaną przekazane Rzecznikowi Dyscyplinarnemu w celu ewentualnego wszczęcia postępowań dyscyplinarnych lub wystąpienia do Dziekana z wnioskami o udzielenie radcom prawnym ostrzeżeń.

W obecnym cyklu szkoleniowym, punkty szkoleniowe można zdobyć między innymi na szkoleniach organizowanych przez Izbę (przewiduje się zorganizowanie jeszcze co najmniej 3 szkoleń online do końca 2023r.) oraz korzystając ze szkoleń organizowanych przez Krajową Izbę Radców Prawnych w formie webinarów i szkoleń e-learningowych dostępnych na Platformie e-KIRP.

Formy doskonalenia zawodowego powodujące przyznanie punktów opisane są także w ww. Regulaminie, do lektury którego serdecznie zachęcam.