Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Koszalinie.

Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie, ul. Jedności 5, 75-401 Koszalin (zwana dalej „Administratorem”).

Administrator dba o bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Administrator przetwarza wyłącznie takie dane, których przetwarzanie jest dopuszczalne przez prawo oraz w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia celu ich przetwarzania. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym również „RODO”.

Cel i zakres przetwarzanych danych. 
Serwisy internetowe Administratora mogą przetwarzać dane, które nie zawierają danych kontaktowych użytkownika, ale mogą być wykorzystane do identyfikacji określonego urządzenia, za pomocą którego uzyskuje on dostęp do serwisu. W połączeniu z innymi danymi, pozyskiwane przez Administratora dane mogłyby jednak zostać wykorzystane w celu identyfikacji użytkownika. W taki sposób Administrator może pozyskiwać np.: dane demograficzne, adresy IP oraz identyfikatory internetowe, jak również dane uzyskiwane z plików cookies. Pozyskane w ten sposób dane Administrator wykorzystuje w celu umożliwienia identyfikacji sesji użytkownika, dostosowania wyświetlanych treści oraz w celach statystycznych.

Ponadto, w zależności od charakteru relacji, Administrator może gromadzić różne kategorie danych osobowych podawanych bezpośrednio przez użytkowników. Zakres danych jest uzależniony od charakteru relacji i może obejmować takie dane jak: Imię i nazwisko, dane adresowe i kontaktowe, dane potwierdzające przynależność do określonej grupy zawodowej, numer wpisu, PESEL. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników w następujących celach:
1. Autoryzacji oraz przyznania dostępu do zasobów Administratora,
2. Umożliwienia rejestracji na organizowane lub wspierane przez Administratora wydarzenia,
3. Administrowania serwisami,
4. Zapewnienia zgodności z prawem oraz bezpieczeństwa funkcjonowania serwisów Administratora.

W pewnych sytuacjach podanie danych może być niezbędne dla realizacji działań na żądanie użytkownika (np. rejestracja do usług lub wydarzeń).

Podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być:
1. Udzielona przez użytkownika zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO): W pewnych sytuacjach Administrator może poprosić o udzielenie zgody na wykorzystanie danych osobowych. Cel wykorzystania danych zawsze jest podawany w treści zgody. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, za pośrednictwem specjalnie przygotowanych ku temu funkcjonalności serwisów Administratora lub poprzez kontakt na adres e-mail. Należy pamiętać, że wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
2. Konieczność przetwarzania dla realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub dla wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO): W pewnych okolicznościach Administrator może mieć obowiązek przetwarzania danych osobowych użytkownika w celu zachowania zgodności przepisami prawa (np. obowiązek utrwalenia złożonego przez użytkownika oświadczenia) lub wypełnienia zobowiązań Administratora wynikających z umowy, której stroną jest dany użytkownik. Administrator będzie przechowywał dane osobowe w czasie trwania umowy oraz w czasie trwania obowiązków prawnych.
3. Realizacja uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej (art. 6 ust.1 lit. f RODO), o ile będą one przeważać nad prawami i wolnościami użytkownika. Takimi uzasadnionymi interesami mogą być w szczególności: prowadzenie komunikacji z użytkownikami, zapewnienie bezpieczeństwa serwisów Administratora, archiwizacja danych dla spełnienia wymagania rozliczalności oraz ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, a także ochrona przed takimi roszczeniami. Dane będą przechowywane w okresie przedawnienia poszczególnych roszczeń.

Ujawnianie danych. Administrator co do zasady nie udostępnia danych użytkowników innym podmiotom, chyba że obowiązek takiego ujawnienia wynika z przepisów prawa (np. ujawnienie na żądanie uprawnionych organów) lub jest niezbędne dla realizacji i odbywa się na żądanie użytkownika (np. w przypadku rejestracji na wydarzenia organizowane przez zewnętrznych dostawców).
Dostęp do danych użytkownika mogą posiadać podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (podwykonawcy i dostawcy), w tym zapewniający wsparcie techniczne funkcjonowania serwisów Administratora.

Państwa dane mogę być udostępniane poniżej wskazanym podmiotom:
– Krajowej Izbie Radców Prawnych,
– Ministerstwu Sprawiedliwości,
– sądom powszechnych i sądom administracyjnych,
– organom powiatu – staroście, w zakresie radców prawnych, którzy zgłosili się do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej,
– towarzystwom ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczenia radcy prawnego od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu zawodu,
– sądom w zakresie prowadzonej przez OIRP w Koszalinie listy mediatorów.

Przekazanie danych do państw trzecich. Niektórzy odbiorcy danych mogą mieć siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, niezapewniającym odpowiedniego stopnia ochrony („Państwo trzecie”). W każdym przypadku przekazanie takie odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem właściwych zabezpieczeń związanych z takim przetwarzaniem danych, w tym w szczególności na podstawie umowy z odbiorcą danych z wykorzystaniem Standardowych Klauzul Umownych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską. OIRP w Koszalinie zapewni odpowiednie zabezpieczenia tych danych osobowych. W sprawie informacji o sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia należy się kontaktować z Administratorem.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych. Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację użytkowników. Przetwarzanie zautomatyzowane, w tym profilowanie może polegać na analizie i ocenie danych użytkownika celem dostosowania zachowania serwisów do konfiguracji urządzenia oraz oprogramowania, z którego użytkownik korzysta jak również do preferencji użytkownika.

Prawa użytkowników. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Koszalinie, użytkownicy posiadają szereg uprawnień. Administrator zapewnia respektowanie wszystkich praw użytkowników wynikających z RODO i innych przepisów prawa:
1. Prawo dostępu do danych osobowych Każdy użytkownik może domagać się uzyskania informacji o tym, jakie dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, w tym otrzymania kopii swoich danych osobowych.
2. Prawo sprostowania danych osobowych Użytkownik może domagać się poprawienia danych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia danych, które są niekompletne.
3. Prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) Użytkownik może domagać się usunięcia wszystkich swoich danych w niektórych przypadkach, m.in. w razie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (o ile stanowiła jedyną podstawę przetwarzania) lub gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem. Istotne: Użytkownik nie będzie mógł skorzystać z tego uprawnienia, gdy przetwarzanie danych wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub gdy przetwarzanie jest niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
4. Prawo sprzeciwu Użytkownik może w dowolnym momencie domagać się wstrzymania przetwarzania danych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją w wypadku, w którym dane użytkownika są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów. W takim wypadku Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że będą istnieć ważne prawnie i uzasadnione: (1) podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika lub (2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownik może domagać się „zablokowania” danych (tj. ograniczenia wszelkich operacji przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania) w określonych sytuacjach, m.in. w czasie niezbędnym do ich poprawienia lub gdy nie będą one dalej potrzebne, lecz ich przechowywanie jest potrzebne użytkownikowi np. do ochrony jego praw.
6. Prawo do przenoszenia danych osobowych Użytkownik może domagać się otrzymania danych, które dostarczył, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może żądać uzyskania tych danych lub przesłania ich bezpośrednio innemu, wskazanemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.

Ponadto, w razie podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt w sprawach dotyczących ochrony danych. W celu realizacji swoich praw oraz w przypadku wszelkich pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Koszalinie zapraszamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@oirpkoszalin.pl lub bezpośrednio z Administratorem pod adresem biuro@oirpkoszalin.pl lub pisząc na adres siedziby Administratora Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie, ul. Jedności 5, 75-401 Koszalin.

 

Polityka cookies


Serwis używa cookies, brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: Google Analytics:

 

 

 

Nazwa cookieRodzajCel i zawartość
__utmztrwały –przechowuje informacje o tym, skąd trafił do nas użytkownik
__utmatrwały –przechowuje informacje o ilości wyświetleń dla danego użytkownika
__utmbtrwały –przechowują czas wizyty/przebywania na stronie
__utmcsesyjny –przechowują czas wizyty/przebywania na stronie


Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach serwisów.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach serwisów.

 

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

 


 

Obowiązek informacyjny

Administratorem Państwa danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych z siedzibą w Koszalinie, ul. Jedności 5, 75-401 Koszalin.

Mając na uwadze, że od dnia 25 maja 2018 zaczęły być stosowane nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, czyli tzw. RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją, dotyczącą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Koszalinie:

Obowiązek informacyjny dla radców prawych
 (pobierz plik typu Acrobat Reader 205 KB)

Obowiązek informacyjny dla aplikantów radcowskich
 (pobierz plik typu Acrobat Reader 205 KB)