Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie

Egzamin radcowski

OGŁOSZENIE W SPRAWIE WPISU NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH

 

 1. Wpis na listę radców prawnych po zdanym egzaminie radcowskim w 2024 roku i po ukończonej aplikacji.

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie uprzejmie informuje, że wnioski o wpis na listę radców prawnych, od osób które ukończyły aplikację radcowską i uzyskały pozytywny wynik  z egzaminu radcowskiego w 2024r.,  należy składać do dnia 7 czerwca 2024r.

Jednocześnie Rada OIRP w Koszalinie informuje, że od uchwały o wyniku egzaminu radcowskiego przysługuje odwołanie do Ministra Sprawiedliwości w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, natomiast na podstawie art. 368  ust. 12 ustawy o radcach prawnych w zw. z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, zdający może  zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2024r., która podjęła uchwałę. Z dniem doręczenia przez zdającego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, uchwała staje się ostateczna                       i prawomocna. W związku z tym, w przypadku gdy termin złożenia wniosku o wpis jest krótszy niż wymagane 14 dni na wniesienie odwołania, należy wraz z wnioskiem o wpis na listę radców prawnych złożyć wymagane oświadczenie.

Wykaz dokumentów, które należy złożyć:

 1. wniosek o wpisna listę radców prawnych (wzór wniosku poniżej),
 2. karta ewidencyjna ( wzór karty poniżej),
 3. życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej (podpisany),
 4. dokument potwierdzający złożenie egzaminu radcowskiego,
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. oświadczenie uzasadniające właściwość miejscową okręgowej izby radców prawnych,
 8. oświadczenie zawierające informację czy i w jakich okręgowych izbach radców prawnych wnioskodawca składał uprzednio wniosek o wpis na listę radców prawnych i o rozstrzygnięciach zapadłych w postępowaniach o wpis,
 9. oświadczenie o zakończonych lub toczących się przeciwko Wnioskodawcy postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych – w oświadczeniu należy uwzględnić postępowania przygotowawcze oraz wszystkie zakończone,
 10. dwa zdjęcia (format 35 mmx 45mm) podpisane imieniem i nazwiskiem,
 11. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku ( wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na stronie internetowej pod adresem: http://ekrk.ms.gov.pl/ep-web,)
 12. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1633), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku),
 13. oświadczenie o zmianie nazwiska – gdy w dołączanych do wniosku o wpis dokumentach są różne nazwiska (należy także przedłożyć dokument potwierdzający zmianę),
 14. oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od uchwały Komisji Egzaminacyjnej o wyniku egzaminu radcowskiego (wzór oświadczenia poniżej)
 15. obowiązek informacyjny dla radców prawnych ( do pobrania w załączeniu)
 16. dowód uiszczenia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych w  wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę i opłaty manipulacyjnej  związanej z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę – w łącznej wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę, co w 2024 roku stanowi łącznie kwotę 2545,20 zł (Uchwała Nr 144/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 września 2010 r.), na rachunek bankowy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie – PKO BP I O/Koszalin, nr konta: 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654.

 

 1. Wpis na listę radców prawnych po zdanym egzaminie radcowskim w 2024 roku, do którego przystąpiono na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych.

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie uprzejmie informuje, że wnioski o wpis na listę radców prawnych, od osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego w 2024r., do którego przystąpiono w trybie art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, należy składać do dnia                  7 czerwca 2024r.

Jednocześnie Rada OIRP w Koszalinie informuje, że od uchwały o wyniku egzaminu radcowskiego przysługuje odwołanie do Ministra Sprawiedliwości w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, natomiast na podstawie art. 368  ust. 12 ustawy o radcach prawnych w zw. z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, zdający może  zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2024 r., która podjęła uchwałę. Z dniem doręczenia przez zdającego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, uchwała staje się ostateczna  i prawomocna. W związku z tym, w przypadku gdy termin złożenia wniosku o wpis jest krótszy niż wymagane 14 dni na wniesienie odwołania, należy wraz z wnioskiem o wpis na listę radców prawnych złożyć wymagane oświadczenie.

Wykaz dokumentów, które należy złożyć:

 1. wniosek o wpis na listę radców prawnych (wzór wniosku poniżej),
 2. karta ewidencyjna ( wzór karty poniżej),
 3. życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej (podpisany),
 4. dwa zdjęcia (format 35 mmx 45mm) podpisane imieniem i nazwiskiem,
 5. dokument potwierdzający złożenie egzaminu radcowskiego,
 6. oryginał lub odpis notarialny dyplomu ukończenia magisterskich studiów prawniczych,
 7. oryginały lub odpisy notarialne dokumentów zaświadczających co najmniej 4-letni okres zatrudnienia lub wykonywania czynności określonych art. 25 ust. 2 pkt 2-4 ustawy o radcach prawnych tj. umowy o pracę, umowy cywilnoprawne wraz z zakresem czynności, zaświadczenia z miejsc pracy dot. wymiaru czasowego wykonywanej pracy – zgodnie z art. 25 ust. 4,
 8. oryginał lub odpis notarialny zaświadczenia o ukończeniu aplikacji legislacyjnej – dot. osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 4a,
 9. oryginał lub odpis notarialny dokumentu zaświadczającego złożenie egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego – dot. osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 5,
 10. oryginał lub odpis notarialny dokumentów, potwierdzających zatrudnienie na stanowisku radcy/starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa – dot. osób ubiegających się         o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 6,
 11. opinie z miejsc pracy będących podstawą do dopuszczenia do egzaminu radcowskiego,
 12. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku ( wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na stronie internetowej pod adresem: http://ekrk.ms.gov.pl/ep-web,),
 13. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 14. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 15. oświadczenie uzasadniające właściwość miejscową okręgowej izby radców prawnych,
 16. oświadczenie zawierające informację czy i w jakich okręgowych izbach radców prawnych wnioskodawca składał uprzednio wniosek o wpis na listę radców prawnych i o rozstrzygnięciach zapadłych w postępowaniach o wpis,
 17. oświadczenie o zakończonych lub toczących się przeciwko Wnioskodawcy postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych – w oświadczeniu należy uwzględnić postępowania przygotowawcze oraz wszystkie zakończone,
 18. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1633), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku),
 19. oświadczenie o zmianie nazwiska – gdy w dołączanych do wniosku o wpis dokumentach są różne nazwiska (należy także przedłożyć dokument potwierdzający zmianę),
 20. oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od uchwały Komisji Egzaminacyjnej o wyniku egzaminu radcowskiego (wzór oświadczenia poniżej)
 21. obowiązek informacyjny dla radców prawnych ( do pobrania w załączeniu)
 22. dowód uiszczenia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych i opłaty manipulacyjnej  związanej z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych      w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę – co w 2024 roku stanowi kwotę 4242,00 zł (Uchwała Nr 144/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 września 2010 r.), na rachunek bankowy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie – PKO BP I O/Koszalin, nr konta: 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654.

Informacja Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia Egzaminu Radcowskiego z siedzibą w Koszalinie

Stosownie do treści § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego (Dz.U. 2016r. poz. 116) wyznaczam miejsce przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w dniach 23-26 kwietnia 2024r w sali konferencyjnej hotelu HUDSON w Koszalinie, ul. Połczyńska 18.

Egzamin rozpoczyna się każdego dnia o godzinie 10.00.

Rejestracja osób przystępujących do egzaminu rozpoczynać się będzie każdego dnia egzaminu od godziny 9.20 i kończy się o godzinie 9.50. Zdający przy rejestracji okazują dokument tożsamości ze zdjęciem.

Na egzaminie każdy zdający korzysta z przyniesionych przez siebie na egzamin: sprzętu komputerowego, dozwolonych materiałów egzaminacyjnych (tekstów ustaw, komentarzy i orzecznictwa), własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itd. – organizator nie zapewnia tych materiałów i przyborów, dlatego każdy zdający winien je sobie zapewnić we własnym zakresie i na własny użytek.

Zdający nie mogą wnosić na salę egzaminacyjną urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji, w tym telefonów komórkowych oraz jakichkolwiek rzeczy zbędnych, a Komisja Egzaminacyjna nie zapewnia ich przechowania – informuję zatem Państwa o bezwzględnym zakazie wnoszenia telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów, smartwatcha, i-poda i.t.p., które w  razie złamania tego zakazu będą musiały być pozostawione poza salą egzaminacyjną bez jakiegokolwiek dozoru.

Zdający mogą przynieść na egzamin własne napoje i przekąski.

Informuję, że po wejściu na salę zdający nie powinni opuszczać sali. Zdający rozwiązujący zadania przy użyciu własnego sprzętu komputerowego przy rejestracji otrzymują nośniki zawierające aplikację komputerową, odrębnie na każdy dzień. Odbiór nośnika kwitują na liście obecności.

Nieobecność zdającego podczas egzaminu oraz stawienie się na egzamin po jego rozpoczęciu, bez względu na przyczynę, uważa się za odstąpienie od udziału w egzaminie.

W pierwszym dniu egzaminu radcowskiego- 23 kwietnia 2024r- zdający rozwiązują zadanie z zakresu prawa karnego, w drugim dniu egzaminu- 24 kwietnia 2024r zdający rozwiązują zadanie z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego, a w trzecim dniu egzaminu- 25 kwietnia 2024r zdający rozwiązują zadanie z prawa gospodarczego. Czas na rozwiązanie każdego z tych zadań wynosi 360 minut, liczonych od wskazanego przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcę momentu przystąpienia do rozwiązywania zadania. W czwartym dniu egzaminu- 26 kwietnia 2024r- zdający rozwiązują dwa zadania, tj. zadanie z zakresu prawa administracyjnego oraz zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu radcy prawnego lub zasad etyki. Czas na rozwiązanie tych zadań wynosi łącznie 480 minut, liczonych od chwili wskazanej przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcę.

Zdająca karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w czasie trwania każdego dnia egzaminu radcowskiego. Zdająca karmiąca więcej niż jedno dziecko w czasie trwania każdego dnia egzaminu radcowskiego ma prawo do dwóch przerw, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie na wniosek zdającej mogą być udzielane łącznie. Wykorzystane przez zdającą przerwy na karmienie nie podlegają wliczaniu do czasu trwania danego dnia egzaminu radcowskiego. Uprawnienie to przysługuje zdającej karmiącej dziecko piersią, która wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego złoży wniosek o przyznanie tego uprawnienia oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt karmienia dziecka piersią. Zdającej, u której poród nastąpi po złożeniu wniosku o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego, przysługuje także to uprawnienie, jeżeli złoży wniosek o przyznanie tego uprawnienia oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt karmienia dziecka piersią najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem egzaminu.

Rozwiązywanie zadań następuje w formie odręcznej lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. Niezłożenie oświadczenia o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego w trakcie egzaminu radcowskiego oznacza wybór odręcznej formy rozwiązywania zadań.

W przypadku zdających, którzy podczas egzaminu chcą korzystać z myszek i dodatkowych klawiatur- na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie wyłącznie z myszek i klawiatur przewodowych.

Wymogi techniczne, jakie powinien spełniać komputer zdającego do poprawnego działania aplikacji egzaminacyjnej, instrukcja obsługi Aplikacji oraz jej wersja demonstracyjna zostały podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/egzamin-komorniczy-adwokacki-i-radcowski-w-2024-r

 

Zdający są zobowiązani do zapoznania się z danymi dotyczącymi wymagań technicznych, jakie powinien spełniać komputer zdającego do poprawnego działania Aplikacji, instrukcją obsługi Aplikacji oraz jej wersją demonstracyjną i wszystkimi zaleceniami,  które zostały ogłoszone na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zdający mają też obowiązek przyniesienia na egzamin wydrukowanej przed egzaminem instrukcji, z której mogą korzystać podczas pracy z użyciem  Aplikacji w trakcie egzaminu.

W razie zaistnienia jakichkolwiek problemów uniemożliwiających sporządzanie rozwiązania zadania przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, bądź rezygnacji z takiego sposobu rozwiązywania zadań, zdający może w każdym momencie trwania egzaminu przystąpić do rozwiązywania zadania w formie odręcznej, jednakże czas trwania danej części egzaminu nie ulegnie przedłużeniu.

Zdający, którzy wybiorą możliwość rozwiązywania zadań przy użyciu sprzętu komputerowego, powinni sprzęt ten przynieść na egzamin we własnym zakresie. Zdający powinni też zadbać o to, aby baterie w ich komputerach były sprawne i naładowane. Zegar w komputerze powinien wskazywać prawidłowy czas.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zdających, czy sprzęt komputerowy, na którym zamierzają rozwiązywać zadania, spełnia wymagania techniczne, zdający powinni- przed egzaminem i we własnym zakresie- skorzystać z pomocy informatyka. Zainstalowane na komputerze zdającego i pracujące w tle inne aplikacje mogą spowodować nieprawidłowe działanie Aplikacji do zdawania egzaminów, dlatego zalecane jest odinstalowanie zbędnych aplikacji ( w tym programów antywirusowych) na czas trwania egzaminu.

Tylko właściwie przygotowany i spełniający wymogi techniczne sprzęt komputerowy zapewni prawidłowe działanie Aplikacji do zdawania egzaminu. Przygotowanie sprzętu komputerowego – zgodnie z parametrami podanymi na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości  jest obowiązkiem osób, które zadeklarowały taką formę rozwiązywania zadań.

            Zwracam też uwagę na to, że w bieżącym roku komunikat zawierający dane dotyczące wymagań technicznych, jakie powinien spełniać komputer zdającego do poprawnego działania Aplikacji egzaminacyjnej, został uzupełniony o dodatkowe zalecenia dla zdających, odnoszące się do czynności przygotowawczych przed przystąpieniem do egzaminu (A), przeprowadzenia testu działania Aplikacji w pierwszym dniu egzaminu (B) oraz postępowania w kolejnych dniach egzaminu (C) .

Przed przystąpieniem do egzaminu zdający powinni:

 • odinstalować oprogramowanie antywirusowe (za wyjątkiem Windows Defender’a) na sprzęcie komputerowym, z którego będą korzystali podczas egzaminu;
 • wyłączyć 2 dni przed egzaminem karty sieciowe oraz wi-fi na sprzęcie komputerowym, z którego będą korzystali podczas egzaminu i nie włączać ich do czasu zakończenia egzaminu w dniu 26 kwietnia 2024 r.;
 • ok. 2 – 3 dni przed egzaminem (tak, by w razie problemów z działaniem Aplikacji możliwe było skorzystanie z pomocy informatyka) przetestować wersję DEMO AZEP na sprzęcie komputerowym, z którego będą korzystali podczas egzaminu.

Zgodnie z art.364 ust. 11 ustawy o radcach prawnych, podczas egzaminu radcowskiego zdający nie może posiadać przy sobie żadnych urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji, np. telefonu komórkowego, tabletu, smartfona, smartwatcha, i-poda itp.

Informuję, że komisja nie zapewnia przechowywania tych przedmiotów. W przypadku wniesienia na salę egzaminacyjną tego typu urządzeń, obowiązek ich zdeponowania na czas trwania egzaminu poza miejscem jego zdawania obciąża zdającego, który ponosi ryzyko ich utraty lub uszkodzenia.

Zdający może być wykluczony z egzaminu przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, jeśli w trakcie egzaminu korzysta z pomocy innej osoby, posiada lub posługuje się niedozwolonymi urządzeniami czy materiałami, pomaga innym zdającym lub w inny sposób zakłóca przebieg egzaminu radcowskiego. Wykluczenie stanowi podstawę do wydania przez komisję egzaminacyjną uchwały o negatywnym wyniku egzaminu radcowskiego.

Podczas rozwiązywania zadań w trakcie egzaminu radcowskiego, zdający może korzystać z  tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa (art. 364 ust 12 ustawy o radcach prawnych), przy czym dozwolone materiały (w formie papierowej) zdający przynosi na egzamin we własnym zakresie. Komisja nie zapewnia zdającym tych materiałów, zabronione jest korzystanie z materiałów przyniesionych przez innych zdających.

Kwestie związane z kserokopiami dozwolonych materiałów regulują przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych, m.in. art. 23 tej ustawy.

Rozstrzygnięcie wątpliwości co do możliwości korzystania z materiałów przyniesionych przez zdającego należy do kompetencji przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.

Jedynie dodatkowo, dla zabezpieczenia dostępu do aktów prawnych w razie potrzeby skorzystania z aktu prawnego, którego zdający nie posiadają przy sobie, na sali egzaminacyjnej będą znajdować się komputery z systemem informacji prawnej. Przewidywane jest jedno stanowisko ( komputer + drukarka) na ok. 5 osób zdających.

Zasadniczym sposobem korzystania z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa są materiały przyniesione przez zdających, a korzystanie z systemów informacji prawnej, które znajdować się będą na sali egzaminacyjnej, stanowi jedynie źródło uzupełniające.

Niedopuszczalne jest posiadanie na Sali egzaminacyjnej własnych materiałów, np.: notatek, opracowań, wzorów pism procesowych, umów, jak też monografii, podręczników czy kserokopii pism procesowych lub innych dokumentów pochodzących z akt konkretnych spraw sądowych.

W trakcie egzaminu zalecane jest posiadanie przez zdających zegarka pozbawionego funkcji przekazu lub odbioru informacji, który umożliwi bieżącą  kontrolę czasu, jaki pozostał do zakończenia rozwiązywania zadań egzaminacyjnych.

            Do niniejszego zawiadomienia dołączam informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Informuję też, że zgodnie z art. 41 k.p.a. po złożeniu wniosku o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego osoby przystępujące do egzaminu radcowskiego mają obowiązek zawiadomić Przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcę o każdej zmianie swego adresu, w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

                                                                                                                                                                                                    Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej

                                                                                                                                                                                                                   SSA Agnieszka Sołtyka

DODATKOWE DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA – DO 2 KWIETNIA 2024 R

Przystępujący do egzaminu radcowskiego zobowiązani są złożyć przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy podane poniżej dokumenty:

Instrukcja - AZEP 2024

Departament Zawodów Prawniczych informuje, że w dniu 4 marca 2024 r. na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod linkiem https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/egzamin-komorniczy-adwokacki-i-radcowski-w-2024-r  zostały opublikowane wymagania techniczne, jakie powinien spełniać komputer zdającego do poprawnego działania aplikacji AZEP 2024, instrukcje obsługi oraz wersje demonstracyjną AZEP.

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim w 2024 roku

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 361 ust. 9 i art. 362 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych wyznaczył termin egzaminu radcowskiego dla osób, które odbyły aplikację radcowską i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, tj.:

 1. doktorów nauk prawnych,
 2. osób, które przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w  Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego,
 3. osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez radcę prawnego lub adwokata w kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, lub kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze,
 4. osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,
 5. osób, które po ukończeniu aplikacji legislacyjnej przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego,
 6. osób, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny lub komorniczy,
 7. osób, które zajmują stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
 8. osób, które w terminie określonym w art. 241 ustawy o radcach prawnych nie złożyły wniosku o wpis na listę radców prawnych,
 9. osób, o których mowa w art. 292 2 ustawy o radcach prawnych;
 • na dzień 23 kwietnia 2024 godz. 10.00 – część pierwsza, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa karnego,
 • na dzień 24 kwietnia 2024 godz. 10.00 – część druga, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego,
 • na dzień 25 kwietnia 2024 godz. 10.00 – część trzecia, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa gospodarczego
 • oraz na dzień 26 kwietnia 2024 r. 10.00 – część czwarta i piąta, obejmująca rozwiązanie zadań z zakresu prawa administracyjnego i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki.

Zgodnie z treścią art. 362 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, wniosek o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego aplikanci radcowscy składają do komisji egzaminacyjnej na obszarze właściwości rady okręgowej izby radców prawnych, w której odbyli aplikację radcowską. Osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu radcowskiego bez odbycia aplikacji składają wniosek do komisji egzaminacyjnej na obszarze właściwości rady okręgowej izby radców prawnych właściwej ze względu na ich miejsce zamieszkania, a w przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – do wybranej komisji egzaminacyjnej.

Egzamin radcowski zostanie przeprowadzony przez komisje egzaminacyjne mieszczące się w siedzibach rad okręgowych izb radców prawnych, w tym w Koszalinie, przy ul. Jedności 5, dla obszaru właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie,

obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: białogardzki, bytowski, człuchowski, drawski, kołobrzeski, koszaliński, lęborski, sławieński, słupski, szczecinecki, świdwiński i miasta na prawach powiatu: Koszalin i Słupsk.

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego należy składać w terminach do dnia:

 • 9 marca 2024 r. – przez osoby, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych
 • 2 kwietnia 2024 r. – przez osoby, które odbyły aplikację radcowską.

Zgodnie z art. 57 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Opłata egzaminacyjna wynosi 3 393,60 zł (trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote 60/100). Opłatę należy wnieść na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim o nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000; tytuł przelewu powinien zawierać imię i nazwisko zdającego – opłata za egzamin radcowski w 2024 r.

Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego należy dołączyć:

I. w przypadku osób, które odbyły aplikację radcowską:

 1. zaświadczenie o odbyciu aplikacji radcowskiej,
 2. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin radcowski.

II. w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych odpowiednio:

 1. kwestionariusz osobowy,
 2. życiorys,
 3. dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych,
 4. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia, o którym mowa w art. 25 ust. 2 pkt 2, na stanowiskach referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora lub asystenta sędziego, a w przypadku osób, które były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego – również dokumenty określające zakres ich obowiązków,
 6. dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres wykonywania na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej przez radcę prawnego lub adwokata w kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o radcach prawnych lub kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze,
 7. dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,
 8. dokument zaświadczający o ukończeniu aplikacji legislacyjnej oraz dokumenty zaświadczające co najmniej 4 – letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego,
 9. dokument zaświadczający uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego,
 10. dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
 11. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin radcowski,
 12. 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

 

Informacja dla zdających będących osobami niepełnosprawnymi i matkami karmiącymi:

Zgodnie z treścią § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego (Dz. U. z 2016 r. poz. 116 i z 2023 r. poz. 1548), czas trwania każdej części egzaminu radcowskiego zostaje wydłużony o połowę w przypadku zdającego będącego osobą niepełnosprawną, który wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego złoży:

1) kopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. nr 127 poz.426, z późn.zm.), w okresie przeprowadzania egzaminu;

2) zaświadczenie lekarskie stwierdzające wynikające z niepełnosprawności trudności w wykonywaniu w toku egzaminu radcowskiego czynności technicznych, takich jak:

 1. a) odczytywanie tekstu,
 2. b) zapisywanie rozwiązań zadań odręcznie lub przy użyciu sprzętu komputerowego,
 3. c) obsługa sprzętu komputerowego – wystawione przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na charakter niepełnosprawności;

3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa

w pkt 1 i 2.

Natomiast stosownie do treści § 9 ust. 5-8 ww. rozporządzenia, zdająca karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w czasie trwania każdego dnia egzaminu radcowskiego. Zdająca karmiąca więcej niż jedno dziecko w czasie trwania każdego dnia egzaminu radcowskiego ma prawo do dwóch przerw, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie na wniosek zdającej mogą być udzielane łącznie. Wykorzystane przez zdającą przerwy na karmienie nie podlegają wliczaniu do czasu trwania danego dnia egzaminu radcowskiego. Uprawnienie to przysługuje zdającej, która wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego złoży wniosek o przyznanie tego uprawnienia oraz pisemne oświadczenie o karmieniu dziecka piersią.

Zdającej, u której poród nastąpi po złożeniu wniosku o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego, uprawnienie to przysługuje, jeżeli złoży wniosek o jego przyznanie oraz pisemne oświadczenie o karmieniu dziecka piersią najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem egzaminu radcowskiego.